fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ร้อง-เล่น ให้เป็นเรื่อง 1 ( ครูนุชนาฏ แถลงสัตย์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ร้อง-เล่น ให้เป็นเรื่อง 1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30755 เด็กหญิงสุชานันท์ เสน่ห์ ม. 2/14 2022-05-24 16:52:38 รอประเมิน
2. 30772 เด็กหญิงกัลยา ฉลอง ม. 2/1 2022-05-24 16:58:08 รอประเมิน
3. 31104 เด็กหญิงธูปหอม ซื่อตรง ม. 2/9 2022-05-24 16:59:15 รอประเมิน
4. 30744 เด็กหญิงพรหมพร พรมแดง ม. 2/14 2022-05-24 17:05:33 รอประเมิน
5. 31066 เด็กหญิงนาราพิมพ์ เรืองภัทร์ธนบดี ม. 2/8 2022-05-24 17:23:48 รอประเมิน
6. 29833 นางสาวนภัสสร เจริญกลิ่น ม. 4/8 2022-05-24 17:28:14 รอประเมิน
7. 30862 เด็กหญิงบุญย์ขวัญ สุพร ม. 2/3 2022-05-24 17:31:48 รอประเมิน
8. 29824 นางสาวกรพัชรา นำเจริญ ม. 4/9 2022-05-24 17:33:16 รอประเมิน
9. 30595 นายภานุวัฒน์ ศิลาอาสน์ ม. 6/3 2022-05-24 17:35:10 รอประเมิน
10. 30524 เด็กชายพรพิพัฒน์ สมทัด ม. 3/9 2022-05-24 17:38:48 รอประเมิน
11. 30899 เด็กหญิงกิติวรรณ บัวศรี ม. 2/4 2022-05-24 17:45:17 รอประเมิน
12. 30741 เด็กหญิงนรีรัตน์ บำรุง ม. 2/14 2022-05-24 17:47:34 รอประเมิน
13. 31076 เด็กหญิงศรินทร ศรีประทุม ม. 2/8 2022-05-24 18:03:35 รอประเมิน
14. 31273 เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์ประดิษฐ์ ม. 1/12 2022-05-24 18:04:33 รอประเมิน
15. 30548 เด็กหญิงโยษิตา แสงพลอย ม. 3/9 2022-05-24 19:09:37 รอประเมิน
16. 31781 เด็กหญิงฑิมพิกา ทองทวี ม. 1/11 2022-05-24 19:31:07 รอประเมิน
17. 28820 นายภูริภัทร เสน่ห์ ม. 6/1 2022-05-24 21:17:57 รอประเมิน
18. 28811 นายนรภัทร เจือจันทร์ ม. 6/1 2022-05-24 21:17:58 รอประเมิน
19. 31376 เด็กหญิงธาริณี มะลิวัลย์ ม. 1/1 2022-05-25 07:38:37 รอประเมิน
20. 31665 เด็กหญิงพิมพิกา พึ่งประสิทธิ์ ม. 1/8 2022-05-25 07:40:05 รอประเมิน
21. 30911 เด็กหญิงรัฏฐภรณ์ ดีการ ม. 2/4 2022-06-10 15:13:03 รอประเมิน
22. 31182 เด็กหญิงชนันธร ฟุ้งมาก ม. 2/11 2022-06-10 15:26:27 รอประเมิน