fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : English Movie Club ( ครูปราณดา อธิชยกธรรม )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : English Movie Club

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31751 เด็กหญิงลลิดา สวัสดี ม. 1/10 2022-05-24 16:51:25 ผ่าน
2. 31448 เด็กชายพงศกร มาลัยทอง ม. 1/3 2022-05-24 17:04:07 ผ่าน
3. 31469 เด็กหญิงพิชญาพร สานนท์ ม. 1/3 2022-05-24 17:10:39 ผ่าน
4. 31713 เด็กหญิงอมลรดา บัวบาน ม. 1/9 2022-05-24 17:15:58 ผ่าน
5. 30314 เด็กชายเขมทัต ภักดีงาม ม. 3/4 2022-05-24 17:32:40 ผ่าน
6. 31328 เด็กชายธนวรรชน์ คงอยู่ ม. 1/14 2022-05-24 17:35:00 ผ่าน
7. 30316 เด็กชายคฑาวุธ วงศ์ทรัพย์ ม. 3/4 2022-05-24 17:37:18 ผ่าน
8. 31463 เด็กหญิงนรภัทร พงษ์แพทย์ ม. 1/3 2022-05-24 17:38:17 ผ่าน
9. 30317 เด็กชายเจตนิพิฐ พัฒนกิตติวงศ์ ม. 3/4 2022-05-24 17:38:38 ผ่าน
10. 31450 เด็กชายพัสกร วงศ์จันทร์ ม. 1/3 2022-05-24 17:38:55 ผ่าน
11. 31427 เด็กหญิงมณฑกานต์ รักเชื้อชาติ ม. 1/2 2022-05-24 17:41:49 ผ่าน
12. 30127 เด็กชายภัทรพล เหมวิจิตร ม. 3/14 2022-05-24 17:47:09 ผ่าน
13. 31345 เด็กหญิงนภัสสร ระเบียบดี ม. 1/14 2022-05-24 17:51:38 ผ่าน
14. 30489 เด็กชายภูสิทธิ ผาดศรี ม. 3/8 2022-05-26 18:45:39 ผ่าน
15. 30485 เด็กชายพชรพล พวงแก้ว ม. 3/8 2022-05-26 18:54:20 ผ่าน
16. 30324 เด็กชายโรจน์นรินทร์ วงศ์เขาอ่อน ม. 3/4 2022-05-26 21:22:47 ผ่าน
17. 31774 เด็กชายอุกฤษ ศิริเลิศ ม. 1/11 2022-05-27 08:07:12 ผ่าน
18. 31468 เด็กหญิงพราว จวนรุ่ง ม. 1/3 2022-05-27 08:32:28 ผ่าน
19. 30477 เด็กชายทรงวุฒิ เสือกระจ่่าง ม. 3/8 2022-05-27 08:36:19 ผ่าน