fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Creative site and blog ( ครูประภาพร ปลายเนิน )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Creative site and blog

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29650 นายธนพนธ์ วิเศษโวหาร ม. 4/7 2022-05-24 17:31:01 รอประเมิน
2. 29533 นายสุเมธ คำดารา ม. 4/6 2022-05-24 17:42:29 รอประเมิน
3. 30947 เด็กหญิงธัญพิชชา จิตรซื่อ ม. 2/5 2022-05-24 18:02:53 รอประเมิน
4. 30945 เด็กหญิงณัฏฐ์นรินทร์ ทวีชีพ ม. 2/5 2022-05-24 18:02:58 รอประเมิน
5. 30636 นางสาวนภัทสรณ์ หาญกล้า ม. 6/8 2022-05-24 18:15:19 รอประเมิน
6. 28533 นายอติรุจ ล้อมเจริญพงษ์ ม. 6/9 2022-05-24 19:28:54 รอประเมิน
7. 30448 เด็กชายวรภพ พัฒนะคุณเกษม ม. 3/7 2022-05-24 19:43:25 รอประเมิน
8. 31735 เด็กชายสิริวิชญ์ บุญเดิม ม. 1/10 2022-05-24 19:53:38 รอประเมิน
9. 31660 เด็กหญิงธิติมา เสน่ห์ ม. 1/8 2022-05-24 20:28:00 รอประเมิน
10. 31744 เด็กหญิงเบญญาภา เจริญมี ม. 1/10 2022-05-24 21:25:27 รอประเมิน
11. 30926 เด็กชายนพรัตน์ ชินไชยยศ ม. 2/5 2022-05-24 23:29:23 รอประเมิน
12. 30921 เด็กชายณฐกร อุบลรัตน์ ม. 2/5 2022-05-24 23:33:11 รอประเมิน
13. 31042 เด็กชายณัฏฐวุฒิ วุ่นแก้ว ม. 2/8 2022-05-25 05:20:20 รอประเมิน
14. 31524 เด็กชายปวริศว์ เสาวคนธ์ ม. 1/5 2022-05-25 06:46:59 รอประเมิน
15. 31396 เด็กชายกรณ์ภวิษย์ ประวัติวงค์ ม. 1/2 2022-05-25 09:20:07 รอประเมิน
16. 29286 นางสาวสลิลทิพย์ กล้าหาญ ม. 5/3 2022-05-25 09:48:23 รอประเมิน
17. 31036 เด็กหญิงศศินิภา กล้าหาญ ม. 2/7 2022-05-25 10:09:21 รอประเมิน
18. 31553 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย บุญเกิด ม. 1/5 2022-05-25 11:26:29 รอประเมิน
19. 31550 เด็กหญิงสุชฤดี ขุนอินทร์ ม. 1/5 2022-05-25 11:27:52 รอประเมิน
20. 31752 เด็กหญิงศราดา สวัสดิวราภา ม. 1/10 2022-05-27 07:47:04 รอประเมิน