fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วงดนตรีสากลและวงขับร้องประสานเสียง ( ครูญัตติพงค์ กองแก้ว )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วงดนตรีสากลและวงขับร้องประสานเสียง

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29220 นางสาวอชิรญา เกตุใหม่ ม. 5/8 2022-05-24 14:36:14 ผ่าน
2. 29053 นางสาววรันธร จันทรสูตร์ ม. 5/8 2022-05-24 14:36:33 ผ่าน
3. 31238 นายณัฐชนน ดาวลอย ม. 5/8 2022-05-24 14:37:05 ผ่าน
4. 29730 นายชินวัตร เจริญพานิช ม. 4/8 2022-05-24 14:37:41 ผ่าน
5. 29782 นางสาวฐิติกาญจน์ เรืองชัย ม. 4/8 2022-05-24 14:37:55 ผ่าน
6. 28617 นายนัทธพงศ์ เร่งรีบ ม. 6/10 2022-05-24 14:38:24 ผ่าน
7. 28515 นายกฤติน พุทธชาติ ม. 6/9 2022-05-24 14:39:28 ผ่าน
8. 28570 นายปภาวิชญ์ ปรากฏ ม. 6/9 2022-05-24 14:39:39 ผ่าน
9. 28472 นายณัฐวุฒิ แต้มพงค์ ม. 6/9 2022-05-24 14:39:49 ผ่าน
10. 28481 นายยงยศ ศิริแพทย์ ม. 5/6 2022-05-24 14:40:02 ผ่าน
11. 31118 เด็กหญิงอภิชญา นกเทศ ม. 2/9 2022-05-24 14:40:44 ผ่าน
12. 31255 นางสาวไอยลดา ใจพอดี ม. 5/10 2022-05-24 14:40:59 ผ่าน
13. 29023 นายเกรียงชัย รุจิวงศ์ ม. 5/8 2022-05-24 14:41:12 ผ่าน
14. 29028 นายชุติเดช ฉายาชวลิต ม. 5/8 2022-05-24 14:41:24 ผ่าน
15. 29032 นายนัทภูมิ วงศ์แวว ม. 5/8 2022-05-24 14:41:34 ผ่าน
16. 29617 นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์ ม. 4/3 2022-05-24 14:41:51 ผ่าน
17. 29315 นางสาวนรีกานต์ นึกสม ม. 5/1 2022-05-24 14:42:02 ผ่าน
18. 29319 นางสาววนิษฐา พ้นเคราะห์ ม. 5/2 2022-05-24 14:42:15 ผ่าน
19. 29192 นายวรเทพ กูใหญ่ ม. 5/4 2022-05-24 14:42:26 ผ่าน
20. 29500 นายชยุตพงศ์ มะก้านตง ม. 4/6 2022-05-24 14:42:47 ผ่าน
21. 29295 นายธนดล คล้ายคลึง ม. 5/5 2022-05-24 14:43:00 ผ่าน
22. 29037 นายสุรสิทธิ์ งอกคำ ม. 5/5 2022-05-24 14:43:45 ผ่าน
23. 29959 นางสาวรสิตา นามลายทอง ม. 4/5 2022-05-24 14:44:22 ผ่าน
24. 29303 นายสรวิชญ์ เย็นใจ ม. 5/4 2022-05-24 14:44:31 ผ่าน
25. 31250 นางสาววินันท์ญา นกเทศ ม. 5/10 2022-05-24 14:46:08 ผ่าน
26. 28779 นายชินวิช บุญช่วยเหลือ ม. 6/7 2022-05-24 14:48:58 ผ่าน
27. 29200 นางสาวกนกวรรณ แสนเสนา ม. 5/8 2022-05-24 14:49:52 ผ่าน
28. 31829 นางสาวปฏิพร จันทสิทธิ์ ม. 4/9 2022-05-24 16:18:56 ผ่าน
29. 29726 นายคณิศร ศิริมหา ม. 4/7 2022-05-24 16:44:57 ผ่าน
30. 31350 เด็กหญิงพิชญาภัค ห่างภัย ม. 1/14 2022-05-25 07:35:10 ผ่าน