fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : อิเล็กทรอนิกส์ ( ครูประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30206 เด็กหญิงกลิ่นสุดา กลิ่นหอม​ ม. 3/1 2022-05-24 16:40:23 ผ่าน
2. 30203 เด็กชายอภิสิทธิ์ ชาญเชี่ยว ม. 3/1 2022-05-24 16:42:21 ผ่าน
3. 30219 เด็กหญิงธัญวรรัตม์ สุโพธิ์คำ ม. 3/1 2022-05-24 16:48:07 ผ่าน
4. 30231 เด็กหญิงสวรรณ ขวัญเนตร ม. 3/1 2022-05-24 16:57:55 ผ่าน
5. 30554 เด็กชายจิรายุ ชุมสาย ม. 3/10 2022-05-24 17:29:09 ผ่าน
6. 30574 เด็กชายอรรถพร บุญรัมย์ ม. 3/10 2022-05-24 17:32:39 ไม่ผ่าน
7. 31295 เด็กชายสุดฤทธิ์ เกิดโพธิ์ชา ม. 1/13 2022-05-24 17:39:16 ผ่าน
8. 30566 เด็กชายภูเบศ ยวงสอาด ม. 3/10 2022-05-24 18:05:38 ผ่าน
9. 31284 เด็กชายจิรภัทร กสิกรรม ม. 1/13 2022-05-24 18:05:39 ผ่าน
10. 31288 เด็กชายปกรณ์เกียรติ อดทน ม. 1/13 2022-05-24 18:08:39 ผ่าน
11. 30528 เด็กชายวงศธร กิติกรเศรษฐ์ ม. 3/8 2022-05-24 18:12:15 ผ่าน
12. 30070 เด็กชายรัชพล ตั้งแต่ง ม. 3/11 2022-05-24 18:12:19 ผ่าน
13. 30053 เด็กชายชุติพนธ์ แท่นจินดารัตน์ ม. 3/11 2022-05-24 18:12:36 ผ่าน
14. 30069 เด็กชายรติกร เจริญศรี ม. 3/11 2022-05-24 18:14:05 ผ่าน
15. 30473 เด็กชายกีรติ เกิดมณี ม. 3/8 2022-05-24 18:14:59 ผ่าน
16. 30481 เด็กชายนราวิชญ์ สมบูรณ์ ม. 3/8 2022-05-24 18:15:32 ผ่าน
17. 30562 เด็กชายนัทธพงศ์ แพสุขชื่น ม. 3/10 2022-05-24 18:16:45 ผ่าน
18. 30281 นายณัฐดนัย ชัยงาม ม. 3/3 2022-05-24 18:19:32 ผ่าน
19. 30476 เด็กชายชัยวัฒน์ รักษ์วิริยะ ม. 3/8 2022-05-24 18:21:07 ผ่าน
20. 30570 เด็กชายวุฒิชัย แรบเรือง ม. 3/10 2022-05-24 18:22:05 ผ่าน