fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ห้องเรียนสีเขียว ( ครูนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ห้องเรียนสีเขียว

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31733 เด็กชายยศกร เกิดบุญช่วย ม. 1/10 2022-05-24 17:38:48 ผ่าน
2. 30459 เด็กหญิงธนพร วงษ์จันทร์ ม. 3/7 2022-05-24 17:42:21 ผ่าน
3. 30463 เด็กหญิงปานกมล จันทคราม ม. 3/7 2022-05-24 17:43:41 ผ่าน
4. 30385 เด็กหญิงเมธิณี กาญจนกันติ ม. 3/5 2022-05-24 17:52:01 ผ่าน
5. 31747 เด็กหญิงพาขวัญ ชนะพงศ์สุนทร ม. 1/10 2022-05-24 18:03:59 ผ่าน
6. 31732 เด็กชายพีรณัฐ พานทอง ม. 1/10 2022-05-24 18:04:04 ผ่าน
7. 29774 นายศชากรณ์ ขันธธน ม. 4/7 2022-05-24 18:05:13 ผ่าน
8. 29823 นายสุธิดล เขียวน้อย ม. 4/7 2022-05-24 18:06:31 ผ่าน
9. 31719 เด็กชายคภัสดี จุลเจือ ม. 1/10 2022-05-24 18:07:29 ผ่าน
10. 29787 นายนนท์ปวิธ ควรหา ม. 4/7 2022-05-24 18:08:15 ผ่าน
11. 29814 นายพัชรดนย์ เหล่าชินชาติ ม. 4/8 2022-05-24 18:09:38 ผ่าน
12. 30236 เด็กชายชายยศ ศรีหงษ์ ม. 3/2 2022-05-24 18:13:05 ผ่าน
13. 29844 นายกมล พิมพ์อ่อน ม. 4/7 2022-05-24 18:13:09 ผ่าน
14. 29657 นายรัชชานนทร์ ปรมสกุล ม. 4/7 2022-05-24 18:16:54 ผ่าน
15. 29433 นายธนากร ฉายวิมล ม. 4/5 2022-05-24 18:17:09 ผ่าน
16. 30989 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เย็นฉ่ำ ม. 2/6 2022-05-24 18:18:35 ผ่าน
17. 31821 นางสาวมินตรา อภิญ ม. 4/6 2022-05-24 18:27:44 ผ่าน
18. 31779 เด็กหญิงจีรนันท์ ม่วงสุทธิ์ ม. 1/11 2022-05-24 18:51:06 ผ่าน
19. 31715 เด็กชายกรินทร์ อรัญศักดิ์ ม. 1/10 2022-05-24 20:52:50 ผ่าน
20. 31122 เด็กชายณัฐดนัย เสนาะ ม. 2/10 2022-05-24 21:04:40 ผ่าน
21. 31556 เด็กชายชวกร นิสัยซื่อ ม. 1/6 2022-06-07 14:45:43 ผ่าน
22. 31843 เด็กชายนฤดม หอมหวล ม. 1/10 2022-11-17 14:37:41 รอประเมิน