fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Into the Netflix Land ( ครูชุลีพร รื่นเริง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Into the Netflix Land

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29440 นางสาวกุลิสรา เกิดลาภผล ม. 4/1 2022-05-24 16:23:29 ผ่าน
2. 29431 นายทักษดนย์ โพธิ์เมือง ม. 4/1 2022-05-24 16:29:12 ผ่าน
3. 30142 เด็กหญิงปรนิม แถวเนิน ม. 3/14 2022-05-24 16:38:40 ผ่าน
4. 31387 เด็กหญิงศลิษา รื่นอารมณ์ ม. 1/1 2022-05-24 16:40:32 ผ่าน
5. 30150 เด็กหญิงสุดารัตน์ ถาวรวิริยะนันท์ ม. 3/14 2022-05-24 16:40:43 ผ่าน
6. 31544 เด็กหญิงปาริฉัตร วานิชรัตน์ ม. 1/5 2022-05-24 16:40:57 ผ่าน
7. 30143 เด็กหญิงปัณณพร ลิมกุล ม. 3/14 2022-05-24 16:42:12 ผ่าน
8. 31190 เด็กหญิงพัณณิตา ก้อนภูธร ม. 2/11 2022-05-24 16:44:45 ผ่าน
9. 31321 เด็กชายชยากร ประมาณู ม. 1/14 2022-05-24 16:45:23 ผ่าน
10. 30332 เด็กชายอภินัทธ์ รื่นรมย์ ม. 3/4 2022-05-24 16:53:20 ผ่าน
11. 30323 เด็กชายพลอธิป จินตนา ม. 3/4 2022-05-24 16:53:44 ผ่าน
12. 31169 เด็กชายปลวัชร บุญเชิด ม. 2/11 2022-05-24 16:56:31 ผ่าน
13. 31390 เด็กหญิงสุมาลี ลาติกา บราวน์ ม. 1/1 2022-05-24 16:56:38 ผ่าน
14. 30313 เด็กชายกันตพงศ์ โอทาน ม. 3/4 2022-05-24 16:56:41 ผ่าน
15. 31819 นางสาวเกษญา คุ้มเกียรติ ม. 4/6 2022-05-24 16:57:49 ผ่าน
16. 30318 เด็กชายชุติวัต เม่นขำ ม. 3/4 2022-05-24 16:57:55 ผ่าน
17. 30315 เด็กชายเขมทัต เพียรดี ม. 3/4 2022-05-24 16:59:30 ผ่าน
18. 29638 นางสาวสณันญา แสนสุข ม. 4/9 2022-05-24 16:59:43 ผ่าน
19. 30328 เด็กชายสรรพวัฒน์ วงศ์ยัง ม. 3/4 2022-05-24 17:00:26 ผ่าน
20. 30356 เด็กชายณภัทร เครือสินธุ ม. 3/4 2022-05-24 17:00:46 ผ่าน
21. 30745 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ทวีเงิน ม. 2/14 2022-05-24 17:01:03 ผ่าน