fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Netflix War ( ครูชัยวัฒน์ รุจิวงศ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Netflix War

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30726 เด็กชายธรรมวิทย์ ควรหา ม. 2/14 2022-05-24 16:40:43 ผ่าน
2. 30128 เด็กชายภาคิน งามเสงี่ยม ม. 3/14 2022-05-24 16:40:44 ผ่าน
3. 30464 เด็กหญิงพรประภา วงเวียน ม. 3/7 2022-05-24 16:41:27 ผ่าน
4. 30130 เด็กชายภูธน โสภะถา ม. 3/14 2022-05-24 16:41:30 ผ่าน
5. 30851 เด็กชายภัทรพล ตรึกหากิจ ม. 2/3 2022-05-24 16:41:39 ผ่าน
6. 30881 เด็กชายดิฐิพัฒน์ เจริญ ม. 2/4 2022-05-24 16:41:39 ผ่าน
7. 30117 เด็กชายกล้านที นพกรเศรษฐกุล ม. 3/14 2022-05-24 16:42:05 ผ่าน
8. 30882 เด็กชายทักษ์ดนัย เจ็ดแผน ม. 2/4 2022-05-24 16:42:40 ผ่าน
9. 31361 เด็กชายสิรวิชญ์ เอื้อเฟื้อ ม. 1/1 2022-05-24 16:42:43 ผ่าน
10. 30133 เด็กชายสุทิวัส สุขสวัสดิ์ ม. 3/14 2022-05-24 16:43:17 ผ่าน
11. 31306 เด็กหญิงธัญพิชชา ทองแก้ว ม. 1/13 2022-05-24 16:45:33 ผ่าน
12. 30731 เด็กชายภาณุพงษ์ ไพบูลย์ ม. 2/14 2022-05-24 16:46:49 ผ่าน
13. 30896 เด็กชายอาทิตย์ สุทธิสถิตย์ ม. 2/4 2022-05-24 16:47:55 ผ่าน
14. 30116 เด็กชายกฤตยชญ์ รื่นรมย์ ม. 3/14 2022-05-24 16:58:53 ผ่าน
15. 31590 เด็กหญิงศศิวิภา คำอินทร์ ม. 1/6 2022-05-24 17:00:29 ผ่าน
16. 30895 เด็กชายอภิสิทธิ์ มะลิวัลย์ ม. 2/4 2022-05-24 17:00:35 ผ่าน
17. 30229 เด็กหญิงศุภิสรา ดอกไม้ ม. 3/1 2022-05-24 17:01:53 ผ่าน
18. 31191 เด็กหญิงพิยะดา เจริญรื่น ม. 2/11 2022-05-24 17:21:42 ผ่าน
19. 30505 เด็กหญิงปวรวรรณ แก้วสุโพธิ์ ม. 3/7 2022-05-24 18:21:12 ผ่าน
20. 31180 เด็กหญิงกนกวรรณ แสนสอน ม. 2/11 2022-05-26 18:31:53 ผ่าน
21. 31614 เด็กชายสุรนาท วงษ์ศรี ม. 1/7 2022-06-10 08:18:30 ผ่าน
22. 31611 เด็กชายสหชาติ สมุทรคีรี ม. 1/7 2022-06-10 08:29:07 ผ่าน
23. 31615 เด็กชายอดิสร แซ๋ตั๊น ม. 1/7 2022-06-10 08:29:26 ผ่าน
24. 29778 นางสาวกัญญาณัฐ มะลิซ้อน ม. 4/9 2022-11-17 15:00:25 รอประเมิน