fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : E-san club ( ครูทัศนีย์ ดลกุล )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : E-san club

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28780 นางสาวกิตติวรรณ สมอโพรง ม. 6/2 2022-05-21 09:14:08 ผ่าน
2. 28784 นางสาวจิราพัชร ธรรมสนิท ม. 6/4 2022-05-21 09:14:20 ผ่าน
3. 28785 นางสาวณัฐณิชา ชุติปาโร ม. 6/4 2022-05-21 09:14:34 ผ่าน
4. 28786 นางสาวณัฐริยา ประกอบวัฒน์ ม. 6/2 2022-05-21 09:14:55 ผ่าน
5. 28795 นางสาวภาวินี แววดี ม. 6/6 2022-05-21 09:15:26 ผ่าน
6. 28839 นางสาวรักษิตา รุ่งเรือง ม. 6/6 2022-05-21 09:15:45 ผ่าน
7. 28843 นางสาวโสภา วิถี ม. 6/6 2022-05-21 09:16:00 ผ่าน
8. 28787 นางสาวธัญญานุช เหลืองเจริญ ม. 6/6 2022-05-21 09:20:39 ผ่าน
9. 30608 นางสาวกันณิกา ทิพย์วงษ์ทอง ม. 6/4 2022-05-23 19:35:31 ผ่าน
10. 29271 นางสาวเกณิกา เข่งทรัพย์ ม. 5/1 2022-05-24 15:57:17 ผ่าน
11. 29272 นางสาวจรินันท์ สิทธิพร ม. 5/1 2022-05-24 15:57:34 ผ่าน
12. 30746 เด็กหญิงพิมพ์พิฌา ศิริคำ ม. 2/14 2022-05-24 17:40:42 ผ่าน
13. 30844 เด็กชายชิษณุพงศ์ ตรึกหากิจ ม. 2/3 2022-05-24 17:46:21 ผ่าน
14. 31113 เด็กหญิงภัทรศยา ถนอมธีระนันท์ ม. 2/9 2022-05-24 17:47:02 ผ่าน
15. 31101 เด็กหญิงฐิติรัตน์ อยู่เย็น ม. 2/9 2022-05-24 17:47:08 ผ่าน
16. 30841 เด็กชายคณิติน งามเสงี่ยม ม. 2/3 2022-05-24 17:47:22 ผ่าน
17. 30753 เด็กหญิงวรรณวลี อิ่มเจริญ ม. 2/14 2022-05-24 17:56:09 ผ่าน
18. 31167 เด็กชายทัศน์พล สาคร ม. 2/11 2022-05-24 18:08:17 ผ่าน
19. 31175 เด็กชายวุฒิคุณ สุวรรณโชติ ม. 2/11 2022-05-24 18:11:19 ผ่าน