fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : จับเข่า เล่าหนัง ( ครูจงกลนี ปฏิสังข์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : จับเข่า เล่าหนัง

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30345 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วสุวรรณ์ ม. 3/4 2022-05-24 16:46:05 รอประเมิน
2. 28752 นางสาวทิพยรัตน์ ร่อนลอยหา ม. 6/10 2022-05-24 16:56:17 รอประเมิน
3. 29127 นางสาวณัฏฐ์วดี พาชื่น ม. 5/6 2022-05-24 16:58:16 รอประเมิน
4. 29134 นางสาวภัทรภร ตุ้มคำ ม. 5/6 2022-05-24 16:58:42 รอประเมิน
5. 28598 นางสาววันวิสาข์ ยศกลาง ม. 6/10 2022-05-24 17:04:39 รอประเมิน
6. 31229 นางสาวจารวี สุวรรณโชติ ม. 5/6 2022-05-24 17:05:09 รอประเมิน
7. 28583 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์จันทร์ ม. 6/10 2022-05-24 17:07:43 รอประเมิน
8. 31230 นางสาวพนิดา ศรีโสภณ ม. 5/6 2022-05-24 17:08:16 รอประเมิน
9. 28548 นางสาวภัคจิรา เจริญมี ม. 6/10 2022-05-24 17:08:22 รอประเมิน
10. 29095 นางสาวสุรีย์พร โพธิกัน ม. 5/9 2022-05-24 17:11:29 รอประเมิน
11. 31244 นางสาวกัณฐิกา แซ่หรือ ม. 5/9 2022-05-24 17:11:31 รอประเมิน
12. 28557 นางสาวสตรีรัตน์ นพรัตน์ ม. 6/10 2022-05-24 17:12:00 รอประเมิน
13. 29019 นางสาวสุภวิตา ราชสงฆ์ ม. 5/9 2022-05-24 17:14:13 รอประเมิน
14. 31074 เด็กหญิงวรรณิกา พ้นเคราะห์ ม. 2/8 2022-05-24 17:20:42 รอประเมิน
15. 30955 เด็กหญิงวันฟ้าใส ศรีสอาด ม. 2/5 2022-05-24 17:21:59 รอประเมิน
16. 28587 นางสาวกนกรัตน์ บุญยืน ม. 6/10 2022-05-24 17:22:46 รอประเมิน
17. 31186 เด็กหญิงธัญวรัตม์ รัตนวิจิตร ม. 2/11 2022-05-24 17:25:02 รอประเมิน
18. 31188 เด็กหญิงพรนัชชา วงศ์ศักดิ์ ม. 2/11 2022-05-24 17:25:04 รอประเมิน
19. 31645 เด็กชายธนภัทร ดอกเดื่อธวัล ม. 1/8 2022-05-26 21:25:11 รอประเมิน