fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วิทย์สร้างสรรค์ ( ครูกรรณิการ์ อรัญวงศ์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วิทย์สร้างสรรค์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 31286 เด็กชายชัยพิพิธ หอมรื่น ม. 1/13 2022-05-24 17:15:42 รอประเมิน
2. 31528 เด็กชายรัฐภูมิ ปะสิ่งชอบ ม. 1/5 2022-05-24 17:35:40 รอประเมิน
3. 31649 เด็กชายยศกร พรมทอง ม. 1/8 2022-05-24 17:46:00 รอประเมิน
4. 31171 เด็กชายพชรพล พูลสนอง ม. 2/11 2022-05-24 17:46:50 รอประเมิน
5. 30389 เด็กหญิงสุธาสินี รายศิริ ม. 3/5 2022-05-24 17:46:58 รอประเมิน
6. 31727 เด็กชายธัชกร แสนรัมย์ ม. 1/10 2022-05-24 17:50:00 รอประเมิน
7. 30488 เด็กชายพีรวัส หาญกล้า ม. 3/8 2022-05-24 18:00:10 รอประเมิน
8. 30483 เด็กชายบุณยกร จินตกานนท์ ม. 3/8 2022-05-24 18:00:28 รอประเมิน
9. 30479 เด็กชายธนวัฒน์ ดัดงาม ม. 3/8 2022-05-24 18:04:50 รอประเมิน
10. 31721 เด็กชายชยกร แสนรัมย์ ม. 1/10 2022-05-24 18:10:27 รอประเมิน
11. 30497 เด็กหญิงจารุวรรณ อายุยืน ม. 3/8 2022-05-24 18:16:04 รอประเมิน
12. 30493 เด็กชายสุภเดช งามเสงี่ยม ม. 3/8 2022-05-24 18:17:15 รอประเมิน
13. 30104 เด็กหญิงณัตฐธิดา วิเศษพันธ์ ม. 3/13 2022-05-24 18:18:57 รอประเมิน
14. 30492 เด็กชายสรวิชญ์ เเสงบุญ ม. 3/8 2022-05-24 18:30:09 รอประเมิน
15. 31672 เด็กหญิงสุภนิดา ภามาเนตร ม. 1/8 2022-05-24 18:37:16 รอประเมิน
16. 31630 เด็กหญิงพรพรรณ กระสังข์ ม. 1/7 2022-05-24 18:40:12 รอประเมิน
17. 31664 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เอ็นดูราษฎร์ ม. 1/8 2022-05-24 18:44:32 รอประเมิน
18. 30498 เด็กหญิงจีรพรรณ ภิญโญ ม. 3/8 2022-05-24 18:49:42 รอประเมิน
19. 31635 เด็กชายกิติศักดิ์ โนคำ ม. 1/8 2022-05-24 18:51:53 รอประเมิน
20. 31643 เด็กชายโตษณาการ เจริญพานิช ม. 1/8 2022-05-24 18:58:55 รอประเมิน
21. 31839 เด็กชายภพธร ศุกระกาญจนะ ม. 3/8 2022-06-10 08:11:11 รอประเมิน
22. 31839 เด็กชายภพธร ศุกระกาญจนะ ม. 3/8 2022-06-10 08:17:28 รอประเมิน