fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค(อย.น้อย)2 ( ครูจุฑารัตน์ เบญจามฤต )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค(อย.น้อย)2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28630 นางสาวจิรัชญา จริยเกริกเกียรติ ม. 6/7 2022-05-19 13:13:53 ผ่าน
2. 28421 นางสาวศุภากร ห้อยระย้า ม. 6/7 2022-05-19 13:19:41 ผ่าน
3. 28556 นางสาวศิริมา พบเกษร ม. 6/7 2022-05-19 13:20:20 ผ่าน
4. 30631 นางสาวธิติยา หอมยี่สุ่น ม. 6/7 2022-05-19 13:20:42 ผ่าน
5. 28634 นางสาวณัฐณิชา ห่มซ้าย ม. 6/7 2022-05-19 13:21:05 ผ่าน
6. 30632 นางสาวนฤมล สัตย์ซื่อ ม. 6/7 2022-05-19 13:21:24 ผ่าน
7. 28647 นางสาวอรปรียา ประกอบผล ม. 6/7 2022-05-19 13:21:41 ผ่าน
8. 28401 นางสาวจิตลดา คล้ายใจดี ม. 6/7 2022-05-19 13:21:56 ผ่าน
9. 28645 นางสาวสิริยากร บุญยิ่ง ม. 6/7 2022-05-19 13:24:51 ผ่าน
10. 28606 นายไกรวิน ศิริธรรม ม. 6/7 2022-05-24 17:12:04 ผ่าน
11. 30628 นายพัชรพล สกุลชล ม. 6/7 2022-05-25 10:14:26 ผ่าน
12. 28615 นายธนวัฒณ์ มงคลจิตร์ ม. 6/7 2022-05-25 10:16:41 ผ่าน
13. 28607 นายจิรพันธ์ เกิดมณี ม. 6/7 2022-05-25 10:19:38 ผ่าน