fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สวนสวยในขวดแก้ว Terrarium ( ครูจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ )


สมาชิกชุมนุมสวนสวย

จัดสวนในขวดโหล
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สวนสวยในขวดแก้ว Terrarium

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29480 นางสาวณฤดี ปรีดาธนะกุล ม. 4/1 2022-05-24 11:36:34 ผ่าน
2. 29494 นางสาวศุภวรรณ์ รักษ์มณี ม. 4/1 2022-05-24 11:36:50 ผ่าน
3. 29497 นางสาวอารยา จงโยธา ม. 4/1 2022-05-24 11:37:10 ผ่าน
4. 29490 นางสาวบุษยมาศ วงษ์พระจันทร์ ม. 4/1 2022-05-24 11:37:42 ผ่าน
5. 29484 นางสาวทิพย์ธารา ยวงสอาด ม. 4/1 2022-05-24 11:38:00 ผ่าน
6. 29495 นางสาวสโรชา ราญรอน ม. 4/1 2022-05-24 11:38:15 ผ่าน
7. 29476 นางสาวจณิสตา ระวังภัย ม. 4/1 2022-05-24 11:38:38 ผ่าน
8. 29483 นางสาวณัฐธันยา ดีนาน ม. 4/1 2022-05-24 11:38:58 ผ่าน
9. 29608 นายธงธน ปรีดาธนะกุล ม. 4/2 2022-05-24 11:39:18 ผ่าน
10. 29615 นายสุทธิชัย มีบุญ ม. 4/2 2022-05-24 11:39:38 ผ่าน
11. 29479 นางสาวโชติรส ยับยั้ง ม. 4/2 2022-05-24 11:39:53 ผ่าน
12. 29481 นางสาวณัชชา วงศ์แวว ม. 4/2 2022-05-24 11:40:14 ผ่าน
13. 29485 นางสาวทิพากร กุสสลานุภาพ ม. 4/1 2022-05-24 11:44:11 ผ่าน
14. 29496 นางสาวสุภาวินี ชุ่มชูจันทร์ ม. 4/1 2022-05-24 11:44:26 ผ่าน
15. 30017 นางสาวธนภรณ์ เสน่ห์ ม. 5/5 2022-05-24 12:16:13 ผ่าน
16. 29362 นางสาวอุมาลี พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 5/5 2022-05-24 12:16:27 ผ่าน
17. 31226 นายพัชรพล หุ่นน้อย ม. 5/5 2022-05-24 12:22:15 ผ่าน
18. 29445 นางสาวปัณณพร เผือกประดิษฐ์ ม. 4/9 2022-05-24 14:30:00 ผ่าน
19. 31388 เด็กหญิงสุทธิดา หนาแน่น ม. 1/1 2022-05-24 16:45:11 ผ่าน
20. 30288 เด็กชายพจน์ภิญโญ ศรีธรรมวิจิตร ม. 3/3 2022-05-24 16:49:50 ผ่าน
21. 31575 เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญเลิศ ม. 1/6 2022-05-27 14:56:30 ผ่าน
22. 29482 นางสาวณัฐธยาน์ เรืองภัทร์ธนบดี ม. 4/2 2022-11-10 14:52:11 รอประเมิน