fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ภาษาไทยเฉียบ เก็บเรียบทุกคะแนน ( ครูอารี บัวคุ้มภัย )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ภาษาไทยเฉียบ เก็บเรียบทุกคะแนน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28456 นางสาวภูริชญา เกลี้ยงเกลา ม. 6/6 2022-05-24 17:19:54 รอประเมิน
2. 28412 นางสาวบวรลักษณ์ ล้ำเลิศ ม. 6/6 2022-05-24 17:31:12 รอประเมิน
3. 28422 นางสาวสุชาวดี แซ่กู้ ม. 6/6 2022-05-24 18:02:28 รอประเมิน
4. 28681 นางสาวณัชชา เพชรสูงเนิน ม. 6/6 2022-05-25 09:13:16 รอประเมิน
5. 30212 เด็กหญิงชนากานต์ กองสุข ม. 3/1 2022-05-26 17:03:56 รอประเมิน
6. 31817 นางสาวกชวรรณ ทองเฟื่อง ม. 4/6 2022-05-26 19:35:28 รอประเมิน
7. 29002 นางสาวชลฐิชา สุวรรณโชติ ม. 5/6 2022-05-27 14:34:03 รอประเมิน