fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : The voice China ( ครูอัจฉริยา พุทธเวช )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : The voice China

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29551 นางสาวปาณิสรา จอมไธสง ม. 4/8 2022-05-22 13:14:21 รอประเมิน
2. 29908 นางสาวศศิวิมล แก้วกลาง ม. 4/8 2022-05-22 13:14:40 รอประเมิน
3. 31825 นางสาวภัณฑิรา ไวฉลาด ม. 4/8 2022-05-22 13:14:55 รอประเมิน
4. 28620 นายประสิทธิพร โพธิรักษ์ ม. 6/7 2022-05-22 13:15:25 รอประเมิน
5. 28580 นายสุเมธ สมานไทย ม. 6/8 2022-05-22 13:15:41 รอประเมิน
6. 28678 นางสาวกีรณา จํารูญ ม. 6/8 2022-05-24 15:40:53 รอประเมิน
7. 30023 นางสาวสิริวรรณ แจ่มจำรูญ ม. 6/8 2022-05-24 15:41:10 รอประเมิน
8. 29582 นางสาวณัชชา ศรีภาคยาธิรัชต์ ม. 4/8 2022-05-24 15:41:36 รอประเมิน
9. 29668 นางสาวธัญญ์ฐิตา เจียมจรัสโชติ ม. 4/8 2022-05-24 16:27:43 รอประเมิน
10. 31394 เด็กหญิงอริสา เขียวขัน ม. 1/1 2022-05-24 16:48:07 รอประเมิน
11. 29100 นางสาวอุษมา วัฒนขจรเกียรติ ม. 5/8 2022-05-24 16:51:22 รอประเมิน
12. 31826 นางสาวไอลดา เกษราธิคุณ ม. 4/8 2022-05-24 17:00:33 รอประเมิน
13. 31240 นางสาวเนตรนภา แสงแก้ว ม. 5/8 2022-05-24 17:08:36 รอประเมิน
14. 31460 เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิสาร ม. 1/3 2022-05-24 17:23:00 รอประเมิน
15. 29161 นางสาวกรรวี มะลิวัน ม. 5/8 2022-05-24 17:23:53 รอประเมิน
16. 29165 นางสาวญาณิศา แจ้งเอี่ยม ม. 5/6 2022-05-24 17:26:18 รอประเมิน
17. 30591 เด็กหญิงสิริมา ตั้งความเพียร ม. 3/10 2022-05-25 17:57:39 รอประเมิน
18. 30581 เด็กหญิงนันทนัช กล้าหาญ ม. 3/10 2022-05-25 18:06:15 รอประเมิน
19. 31478 เด็กชายฐิติกร จิรวิวัฒน์วนิช ม. 1/4 2022-05-26 12:19:00 รอประเมิน
20. 31680 เด็กชายธนพล เข็มเพชร ม. 1/9 2022-05-27 14:17:21 รอประเมิน
21. 31693 เด็กชายศุภวิชญ์ ประมวลสุข ม. 1/9 2022-05-31 09:41:33 รอประเมิน