fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : โสตทัศนศึกษา ( ครูอิทธิพงษ์ เอกวงษา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : โสตทัศนศึกษา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29612 นายรวีโรจน์ เอกวงษา ม. 4/5 2022-05-24 13:42:06 ผ่าน
2. 30598 นางสาวณัฎฐา สุวรรณโม ม. 6/3 2022-05-24 16:41:01 ผ่าน
3. 28420 นางสาวรัชชานันท์ สุรกิจโกศล ม. 6/3 2022-05-24 16:41:57 ผ่าน
4. 28500 นางสาวปวิชญา วานิชรัตน์ ม. 6/3 2022-05-24 16:43:02 ผ่าน
5. 28397 นายอัษฎาวุธ ค้ำชู ม. 6/3 2022-05-24 16:43:38 ผ่าน
6. 28507 นางสาวมณธิชา วงศ์เมือง ม. 6/3 2022-05-24 16:43:45 ผ่าน
7. 28491 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนาลัย ม. 6/3 2022-05-24 16:45:11 ผ่าน
8. 29045 นางสาวนิรมล จิตร์อาวร ม. 5/3 2022-05-24 16:47:57 ผ่าน
9. 30593 นายฐิติพงศ์ วิสารวุฒิ ม. 6/3 2022-05-24 16:49:05 ผ่าน
10. 28399 นางสาวกิตติยา ตันติชัยวนิช ม. 6/3 2022-05-24 16:50:10 ผ่าน
11. 29044 นางสาวนิธิกานต์ บัวแก้ว ม. 5/3 2022-05-24 16:51:41 ผ่าน
12. 31040 เด็กชายกิตติทัต ไชโย ม. 2/8 2022-05-24 16:53:29 ผ่าน
13. 31057 เด็กชายศิวกร ย่องใย ม. 2/8 2022-05-24 16:54:02 ผ่าน
14. 29047 นางสาวพัชรพร ผิวใบคำ ม. 4/9 2022-05-24 16:54:19 ผ่าน
15. 29132 นางสาวบุญจิรา งอนสวรรค์ ม. 5/3 2022-05-24 17:05:38 ผ่าน
16. 30885 เด็กชายธนวินท์ แสงปิ่นทอง ม. 2/4 2022-05-24 17:06:42 ผ่าน
17. 28947 นายเปรม ตรงชื่น ม. 5/3 2022-05-24 17:07:26 ผ่าน
18. 28910 นายวีรภัทร รัตนวิจิตร ม. 5/3 2022-05-24 17:26:30 ผ่าน
19. 28967 นางสาวปลายฟ้า บุญทา ม. 5/3 2022-05-24 17:28:42 ผ่าน
20. 31181 เด็กหญิงกัญญ์วรา สุกอิ่ม ม. 2/11 2022-05-24 17:29:33 ผ่าน
21. 31048 เด็กชายธนพล บำรุง ม. 2/8 2022-05-24 17:29:59 ผ่าน
22. 29162 นางสาวจณิศตา ดีศรี ม. 5/5 2022-06-10 08:10:19 ผ่าน
23. 29286 นางสาวสลิลทิพย์ กล้าหาญ ม. 5/3 2022-11-24 15:39:58 รอประเมิน