fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : กระชับสร้างอาชีพ (พืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ( ครูรัชนี พรมจันทร์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : กระชับสร้างอาชีพ (พืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30817 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สัตบุศย์ ม. 2/2 2022-05-27 07:12:30 ผ่าน
2. 31653 เด็กชายสุวรรณกร ประมวล ม. 1/8 2022-05-27 07:17:05 ผ่าน
3. 31030 เด็กหญิงทวีพร รัตนวิจิตร ม. 2/7 2022-05-27 07:30:55 ผ่าน
4. 31598 เด็กชายชวกร บุญเมือง ม. 1/7 2022-05-27 07:33:11 ผ่าน
5. 31726 เด็กชายธนวินท์ วงศ์รัตน์ ม. 1/10 2022-05-27 07:33:13 ผ่าน
6. 31612 เด็กชายสหโชติ เจริญกาญจนโชติ ม. 1/7 2022-05-27 07:33:43 ผ่าน
7. 31054 เด็กชายมฤคินทร์ ปั้นลายนาค ม. 2/8 2022-05-27 08:12:47 ผ่าน
8. 31393 เด็กหญิงอภิรดี รัตนพงศ์ ม. 1/1 2022-05-27 11:22:47 ผ่าน
9. 31420 เด็กหญิงนลินทิพย์ เต็มเปี่ยม ม. 1/2 2022-05-27 11:29:55 ผ่าน
10. 30978 เด็กชายยศกร ทัยยานุศร ม. 2/6 2022-05-27 11:39:20 ผ่าน
11. 30970 เด็กชายธีรภัทร แสนเสนาะ ม. 2/6 2022-05-27 11:39:20 ผ่าน
12. 31431 เด็กหญิงอภิชญา จันทร์ตรี ม. 1/2 2022-05-27 11:48:03 ผ่าน
13. 31056 เด็กชายศรายุทธ วงศ์แย้ม ม. 2/8 2022-05-27 12:20:43 ผ่าน
14. 31439 เด็กชายณัฐพล ศรพรม ม. 1/3 2022-05-27 12:34:37 ผ่าน
15. 31458 เด็กหญิงณภัทร บุญประเสริฐ ม. 1/3 2022-05-27 12:34:38 ผ่าน
16. 31461 เด็กหญิงทักษอร บุญมาก ม. 1/3 2022-05-27 12:35:04 ผ่าน
17. 31440 เด็กชายณัฐภัทร ไกรวงศ์ ม. 1/3 2022-05-27 12:36:15 ผ่าน
18. 31454 เด็กหญิงกฤตพร รัตนพงศ์ ม. 1/3 2022-05-27 12:38:20 ผ่าน
19. 31629 เด็กหญิงเปรมมิดา โมคศักดิ์ ม. 1/7 2022-05-27 13:20:07 ผ่าน
20. 30938 เด็กชายศุภชัย บูรณะ ม. 2/5 2022-05-27 14:44:21 ผ่าน
21. 30979 เด็กชายสรายุทธ ตรึกตรอง ม. 2/6 2022-06-03 20:30:12 ผ่าน
22. 31015 เด็กชายศราวุธ เหมกระจ่าง ม. 2/7 2022-07-08 14:46:27 ผ่าน
23. 30919 เด็กชายกฤษฎา ริกำแง ม. 2/5 2022-10-03 19:21:52 ผ่าน
24. 30718 เด็กหญิงศุภชนก สุภาภรณ์ ม. 2/13 2022-12-01 14:37:07 รอประเมิน