fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. คนตัดต่อ นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
2. Junior Astro Club นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
3. นาฏศิลป์ไทย by ครูเบนซ์ นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 19
4. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 20
5. Sci-Fi(nd) Movies วิทยาศาสตร์จากภาพยนตร์ นางสาวพิชมญล์ สินประเสริฐรัตน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
6. Cover Dance และนาฏศิลป์สากล นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 47 / 42
7. ชุมนุม Tour Life (ชีวิตคือการเดินทาง) นางสาวศรีสุดา ฉลอง ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
8. คนรักษ์ขยะ นายนิกร แซ่อุ่ย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
9. ผ้ามัดย้อม นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 23 / 22
10. CHINESE BINGO นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
11. หุ่นยนต์อัตโนมัติ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
12. การละเล่นไทยๆ นางสาวนิรมล สรรเสริญ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
13. English Fish & Chips นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
14. English song for fun นางสาวศศิวิมล แสงใส ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 18
15. นักอนุรักษ์พุทธศิลป์ นายกิตติ วิริยะกิจ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 0
16. ถ่ายภาพ นางสร้อยแก้ว บุญปก ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 42 / 23
17. Crossword ม.ต้น นางสาวน้ำฝน จินาราช ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 19
18. English พาเพลิน นางญาดรินทร์ พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
19. Netflix for languages นางสาวชนาพร สะเกศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 20
20. ธนาคารโรงเรียน นายพิทักษ์ จันทิศ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
21. ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 3 นางสาววริศรา แซ่เตียว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 11
22. Crossword 2 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
23. รักปลา นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.1 22 / 21
24. พูดแบบปัง ปัง ให้ดังไปทั่วโลก นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
25. เกมคณิตคิดเพลิน นางสาวกัลยาณี หนูพัด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 18
26. ฟิสิกส์สร้างสรรค์ นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.4 22 / 11
27. ยุวกวีศรีเมืองแกลง นายสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
28. Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 นางสาวชลธิชา อ่อนน้อม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 22 / 20
29. วอลเลย์บอลชายหาด นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 25 / 24
30. นาฏศิลป์ไทย2 นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 19
31. คอหนัง Netflix (English) นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
32. แนะแนว นางสาวชลิดา เอี่ยมอยู่แท้ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
33. MINE นางสาวธิดารัตน์ เปมนีย์ชัยกุล ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
34. กรีฑา นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
35. Pasa Online นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 10
36. Recreational Activities with KruMon & T.John นางกมลทิพย์ ค่าแพง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
37. คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวทัศนีย์ อภิญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
38. Unseen Travel นางสาวชื่นฤทัย ดีพื้น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
39. วิถีพุทธ นายยิ่งยศ เริ่มศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
40. รักษ์สิ่งแวดล้อม นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
41. คิดเลขเร็ว นายสาธิต สกุลวงษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
42. เปตองสร้างสรรค์ นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
43. ยุวบรรณารักษ์ นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 20
44. นักร้องเพลงเพราะ นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
45. ยุวเกษตร นายอิศรา อิศรานุวัตร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
46. A-math นางภัชน์กมลพร บุญชู ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
47. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
48. หมากรุกจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
49. ภาษาไทยเฉียบ เก็บเรียบทุกคะแนน นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 7
50. นักศึกษาวิชาทหาร นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
51. สวนสวยในขวดแก้ว Terrarium นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
52. อ่านฟังเสียง สำเนียงศิลป์ นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
53. สังคมออนไลน์ นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 22 / 1
54. พับเหรียญโปรยทาน นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
55. คุ้มครองผู้บริโภค(อย.น้อย)2 นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 13
56. ChemEasy นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
57. แม่ค้าออนไลน์1 นางไอลดา รองพล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 14
58. แม่ค้าออนไลน์2 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 8
59. สติ๊กเกอร์ นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
60. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
61. สภานักเรียนอาสาแกลง นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 42 / 29
62. ภาษาไทยใน TikTok ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลวรรณ กันตะแก้ว ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
63. วิทย์สร้างสรรค์ นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
64. ดนตรีไทย นางสาวนิชาภา เจริญรวย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
65. สร้างสรรค์งาน D.I.Y(โครงงานอาชีพ) นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
66. เวทคณิต นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
67. จับเข่า เล่าหนัง นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 19
68. E-san club นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 19
69. ทำนองเสนาะเพราะจับใจ ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาริษา ธนสิริงาม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 20
70. Netflix War นายชัยวัฒน์ รุจิวงศ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
71. Into the Netflix Land นางสาวชุลีพร รื่นเริง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
72. ห้องเรียนสีเขียว นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
73. อิเล็กทรอนิกส์ นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.3 22 / 19
74. วงโยธวาฑิต นางสาวสุพิตา นวลจันทร์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
75. วงดนตรีสากลและวงขับร้องประสานเสียง นายญัตติพงค์ กองแก้ว ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
76. Creative site and blog นางสาวประภาพร ปลายเนิน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
77. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 19
78. ร้อง-เล่น ให้เป็นเรื่อง 1 นางสาวนุชนาฏ แถลงสัตย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
79. ร้อง-เล่น ให้เป็นเรื่อง 2 นางสาวเพชรนภา ผาดผ่อง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
80. DIY Style WS. นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
81. DIY Style WS. II นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 22 / 18
82. นักสืบสายน้ำ นางสาวสิริพร จินตนา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
83. YC เพื่อนที่ปรึกษา WS. นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
84. คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางสาวจีราวรรณ เกียงเอีย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 22 / 20
85. Math Game คณิตคิดบวก นางสาวสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
86. Math Game คณิตคิดบวก 2 นางสาวทรายทอง พวงไทย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 18
87. นักสืบสายน้ำ 1 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
88. Little write นางปนัศญา เจริญมาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
89. สังคมหรรษา นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 20
90. งานประดิษฐ์ D.I.Y นายศุภากร งามเสงี่ยม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 19
91. Math Puzzle นางสาวอังคณา กรีณะรา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
92. อุตสาหกรรม นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
93. Badminton นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
94. English homework นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 17
95. Klaeng Poll นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 19
96. สวนพฤกษศาสตร์ (การดองพืช) นางสาวสุภารัตน์ กรมแสง ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
97. ภาพสวยด้วยโทรศัพท์ นางสาวอรอุมา มูลสิน ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
98. KLUR KLAENG ยุววาณิช นางสาวสุภาพร เตชะผล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
99. ซูโดกุ1 นางจิตตราพร แพสา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
100. ซูโดกุ2 นางสาวกันทิมา กรรณิกา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
101. Entertainment นางสาวปรียนันท์ วิรุณพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
102. สภานักเรียน นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 26
103. ฟุตซอลหญิง นายณภัทร เหลืองเจริญ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 36 / 35
104. Happy code with game 2 นายวิกร รัตนาธนบดี ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
105. Happy code with game ว่าที่ร้อยตรีนาวี ก้องเสนาะ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
106. คิดเลขเร็ว นางยุพิน เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 3
107. ตะกร้อลอดบ่วง นายธีรชัย ชุ่มชื่น ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
108. ถ่ายภาพตามอารมณ์ นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
109. Bookworm (หนอนหนังสือ) นางสาวนันทพร เตศิริ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 16
110. Recreational Activities 2 นางสมพร ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
111. จิตอาสาพัฒนาชีวิต นางเตือนใจ สมคิด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
112. อาหารหวาน สร้างรายได้ นายฉัตรายุทธ จัตสาร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
113. E-Sport : ROV นางสาววนิดา เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
114. แคคตัส นางวิไลภรณ์ อินป้อ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 22 / 18
115. สารพัดหมากกระดาน นางสาวประไพ หงษ์มาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
116. ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 1 นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 19
117. ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 2 นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
118. สังคมพาเพลิน นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
119. สุขภาวะ นางวันเพ็ญ คฤคราช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 19
120. Engtaverse นายคเณศ นามนัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
121. Chinese Show นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 19
122. ต่ออักษรไทย(คำคม) นางสาวสุปาณี อินองการ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
123. my tree @ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางดวงนภา ศรีพารา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 22 / 12
124. English with Songs นางสาววรางคณา ทางทอง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
125. ดอกไม้รีไซเคิล
นางรัตนา สาตรมูล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
126. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
127. กระชับสร้างอาชีพ (พืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) นางรัชนี พรมจันทร์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 25 / 24
128. Biotecnical(งานสวนพฤกษศาสตร์) นางสาววันดี อรัญวงศ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 23 / 22
129. หนีห่าวsensei2 นายวรินทร พุ่มหรดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
130. เงา นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 13 / 10
131. ชุมนุม บาสเกตบอล นายรุจน์ ลี้กูล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 18 / 14