fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • KLAENG"WITTAYASATHAWORN" SCHOOL


รายชื่อชุมนุมประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษา ประเภทชุมนุม ระดับชั้น จำนวนรับ / สมัคร
1. คนตัดต่อ นายทรงชัย เย็นสนาน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 20
2. Junior Astro Club นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
3. นาฏศิลป์ไทย by ครูเบนซ์ นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 19
4. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
5. Sci-Fi(nd) Movies วิทยาศาสตร์จากภาพยนตร์ นางสาวพิชมญล์ สินประเสริฐรัตน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 19
6. Cover Dance และนาฏศิลป์สากล นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 47 / 41
7. ชุมนุม Tour Life (ชีวิตคือการเดินทาง) นางสาวศรีสุดา ฉลอง ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
8. คนรักษ์ขยะ นายนิกร แซ่อุ่ย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
9. ผ้ามัดย้อม นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 23 / 22
10. CHINESE BINGO นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
11. หุ่นยนต์อัตโนมัติ นายเอกรัฐ เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 17
12. การละเล่นไทยๆ นางสาวนิรมล สรรเสริญ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ม.ต้น(1-3) 22 / 20
13. English Fish & Chips นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
14. English song for fun นางสาวศศิวิมล แสงใส ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 18
15. นักอนุรักษ์พุทธศิลป์ นายกิตติ วิริยะกิจ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 20
16. ถ่ายภาพ นางสร้อยแก้ว บุญปก ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 20
17. Crossword ม.ต้น นางสาวน้ำฝน จินาราช ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 19
18. English พาเพลิน นางญาดรินทร์ พุ่มบาน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
19. Netflix for languages นางสาวชนาพร สะเกศ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 20
20. ธนาคารโรงเรียน นายพิทักษ์ จันทิศ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
21. ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 3 นางสาววริศรา แซ่เตียว ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 11
22. Crossword 2 นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) ปิดรับสมัคร
23. รักปลา นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.1 22 / 21
24. พูดแบบปัง ปัง ให้ดังไปทั่วโลก นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
25. เกมคณิตคิดเพลิน นางสาวกัลยาณี หนูพัด ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
26. ฟิสิกส์สร้างสรรค์ นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.4 22 / 11
27. เทควันโด นายบรรพต สันตะพันธ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 25 / 24
28. ยุวกวีศรีเมืองแกลง นายสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
29. Yc นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 นางสาวชลธิชา อ่อนน้อม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
30. วอลเลย์บอลชายหาด นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 25 / 23
31. นาฏศิลป์ไทย2 นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 18
32. คอหนัง Netflix (English) นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 24 / 23
33. แนะแนว นางสาวชลิดา เอี่ยมอยู่แท้ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
34. MINE นางสาวธิดารัตน์ เปมนีย์ชัยกุล ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
35. กรีฑา นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
36. Pasa Online นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 10
37. Recreational Activities with KruMon & T.John นางกมลทิพย์ ค่าแพง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
38. คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวทัศนีย์ อภิญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
39. Unseen Travel นางสาวชื่นฤทัย ดีพื้น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
40. วิถีพุทธ นายยิ่งยศ เริ่มศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 19
41. รักษ์สิ่งแวดล้อม นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
42. คิดเลขเร็ว นายสาธิต สกุลวงษ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
43. เปตองสร้างสรรค์ นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
44. ยุวบรรณารักษ์ นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 20
45. นักร้องเพลงเพราะ นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 18
46. ยุวเกษตร นายอิศรา อิศรานุวัตร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
47. A-math นางภัชน์กมลพร บุญชู ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
48. โสตทัศนศึกษา นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 23 / 22
49. หมากรุกจีน นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
50. ภาษาไทยเฉียบ เก็บเรียบทุกคะแนน นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 7
51. นักศึกษาวิชาทหาร นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 19
52. สวนสวยในขวดแก้ว Terrarium นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
53. อ่านฟังเสียง สำเนียงศิลป์ นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
54. สังคมออนไลน์ นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
55. พับเหรียญโปรยทาน นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
56. คุ้มครองผู้บริโภค(อย.น้อย)2 นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 13
57. ChemEasy นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
58. แม่ค้าออนไลน์1 นางไอลดา รองพล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 14
59. แม่ค้าออนไลน์2 นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 8
60. สติ๊กเกอร์ นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
61. วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นางอิศรา สัมมานิตย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
62. สภานักเรียนอาสาแกลง นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
63. ภาษาไทยใน TikTok ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลวรรณ กันตะแก้ว ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
64. วิทย์สร้างสรรค์ นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
65. ดนตรีไทย นางสาวนิชาภา เจริญรวย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
66. สร้างสรรค์งาน D.I.Y(โครงงานอาชีพ) นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
67. เวทคณิต นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
68. จับเข่า เล่าหนัง นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 19
69. E-san club นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 19
70. ทำนองเสนาะเพราะจับใจ ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาริษา ธนสิริงาม ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 20
71. Netflix War นายชัยวัฒน์ รุจิวงศ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
72. Into the Netflix Land นางสาวชุลีพร รื่นเริง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
73. ห้องเรียนสีเขียว นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
74. อิเล็กทรอนิกส์ นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.3 22 / 20
75. วงโยธวาฑิต นางสาวสุพิตา นวลจันทร์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
76. วงดนตรีสากลและวงขับร้องประสานเสียง นายญัตติพงค์ กองแก้ว ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
77. Creative site and blog นางสาวประภาพร ปลายเนิน ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
78. English Movie Club นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 20
79. ร้อง-เล่น ให้เป็นเรื่อง 1 นางสาวนุชนาฏ แถลงสัตย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 21
80. ร้อง-เล่น ให้เป็นเรื่อง 2 นางสาวเพชรนภา ผาดผ่อง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
81. DIY Style WS. นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
82. DIY Style WS. II นางสาวกีรัตยา เหง้าเทศ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 22 / 20
83. นักสืบสายน้ำ นางสาวสิริพร จินตนา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 22 / 21
84. YC เพื่อนที่ปรึกษา WS. นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
85. คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางสาวจีราวรรณ เกียงเอีย ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 22 / 20
86. Math Game คณิตคิดบวก นางสาวสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
87. Math Game คณิตคิดบวก 2 นางสาวทรายทอง พวงไทย ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
88. นักสืบสายน้ำ 1 นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
89. Little write นางปนัศญา เจริญมาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
90. สังคมหรรษา นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 20
91. งานประดิษฐ์ D.I.Y นายศุภากร งามเสงี่ยม ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 19
92. Math Puzzle นางสาวอังคณา กรีณะรา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
93. อุตสาหกรรม นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
94. Badminton นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
95. English homework นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 17
96. Klaeng Poll นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 19
97. สวนพฤกษศาสตร์ (การดองพืช) นางสาวสุภารัตน์ กรมแสง ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 22 / 18
98. ภาพสวยด้วยโทรศัพท์ นางสาวอรอุมา มูลสิน ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 22 / 21
99. KLUR KLAENG ยุววาณิช นางสาวสุภาพร เตชะผล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
100. ซูโดกุ1 นางจิตตราพร แพสา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 19
101. ซูโดกุ2 นางสาวกันทิมา กรรณิกา ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
102. Entertainment นางสาวปรียนันท์ วิรุณพันธ์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
103. สภานักเรียน นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 30 / 0
104. ฟุตซอลหญิง นายณภัทร เหลืองเจริญ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 34 / 33
105. Happy code with game 2 นายวิกร รัตนาธนบดี ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
106. Happy code with game ว่าที่ร้อยตรีนาวี ก้องเสนาะ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
107. คิดเลขเร็ว นางยุพิน เอมเจริญ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 3
108. ตะกร้อลอดบ่วง นายธีรชัย ชุ่มชื่น ชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกระดับชั้น 22 / 20
109. ถ่ายภาพตามอารมณ์ นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
110. Bookworm (หนอนหนังสือ) นางสาวนันทพร เตศิริ ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 16
111. Recreational Activities 2 นางสมพร ทาตะภิรมย์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ต้น(1-3) 22 / 21
112. จิตอาสาพัฒนาชีวิต นางเตือนใจ สมคิด ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
113. อาหารหวาน สร้างรายได้ นายฉัตรายุทธ จัตสาร ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21
114. E-Sport : ROV นางสาววนิดา เนียมพิทักษ์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
115. แคคตัส นางวิไลภรณ์ อินป้อ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ม.ต้น(1-3) 22 / 18
116. สารพัดหมากกระดาน นางสาวประไพ หงษ์มาก ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 21
117. ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 1 นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 19
118. ชีวิตติด(CK)​ป๊อป 2 นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
119. สังคมพาเพลิน นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ต้น(1-3) ปิดรับสมัคร
120. สุขภาวะ นางวันเพ็ญ คฤคราช ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 20
121. Engtaverse นายคเณศ นามนัย ชุมนุมเชิงวิชาการ ม.ปลาย(4-6) 22 / 20
122. Chinese Show นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 22 / 19
123. ต่ออักษรไทย(คำคม) นางสาวสุปาณี อินองการ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น 22 / 20
124. my tree @ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางดวงนภา ศรีพารา ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลาย(4-6) 22 / 12
125. English with Songs นางสาววรางคณา ทางทอง ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ม.ปลาย(4-6) 22 / 19
126. ดอกไม้รีไซเคิล นางรัตนา สาตรมูล ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
127. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
128. กระชับสร้างอาชีพ (พืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) นางรัชนี พรมจันทร์ ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 23 / 22
129. Biotecnical(งานสวนพฤกษศาสตร์) นางสาววันดี อรัญวงศ์ ชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น 23 / 22
130. หนีห่าว'sensei 2 นายวรินทร พุ่มหรดี ชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ ทุกระดับชั้น 18 / 1
131. เงา นางสาว ดุจดาว ลาภเจริญทรัพย์ ชุมนุมเชิงวิชาการ ทุกระดับชั้น ปิดรับสมัคร
132. บาสเกตบอล นายรุจน์ ลี้กุล ชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทุกระดับชั้น 22 / 21