[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
Logbook
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง


กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  งานรับนักเรียน

[ 5/เม.ย./2561 ] ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบปกติ ( 336 / ) โดย admin
[ 4/เม.ย./2561 ] ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบปกติ ( 971 / ) โดย admin
[ 22/มี.ค./2561 ] ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบปกติ ( 515 / ) โดย klaeng
คำสั่งโรงเรียน
[ 25/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 107/2561 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ( 15 / ) โดย klaeng
[ 24/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ( 30 / ) โดย klaeng
[ 23/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 99/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2561 ( 77 / ) โดย klaeng
[ 22/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 97/2561เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ( 69 / ) โดย klaeng
[ 17/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 96/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมจัดงาน เทศกาลผลไม้และของดีเมืองแกลง ปีที่ 38 ประจำปี 2561 ( 75 / ) โดย klaeng
[ 11/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 92/2561 เรื่องแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( 173 / ) โดย klaeng
[ 11/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 93/2561 เรื่องแต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่งานสารวัตรนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( 108 / ) โดย klaeng
[ 10/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 94 / 2561 เรื่องมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ( 181 / ) โดย klaeng
[ 4/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 90/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ปีการศึกษา 2561 ( 187 / ) โดย klaeng
[ 2/พ.ค./2561 ] คำสั่งที่ 82/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 640 / ) โดย klaeng
รายงานการประชุม
[ 2/พ.ค./2561 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ( 46 / ) โดย klaeng
[ 2/พ.ค./2561 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่2/2561 ( 39 / ) โดย klaeng
[ 2/พ.ค./2561 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ( 27 / ) โดย klaeng
[ 6/ก.ย./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ( 338 / ) โดย klaeng
[ 29/มิ.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2560 ( 368 / ) โดย klaeng
[ 29/มิ.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ( 297 / ) โดย klaeng
[ 30/พ.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ( 427 / ) โดย klaeng
[ 12/พ.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ( 463 / ) โดย klaeng
[ 24/เม.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ( 412 / ) โดย klaeng
[ 24/เม.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ( 361 / ) โดย klaeng
ผลงานทางวิชาการ


11 เจ้าของ นางภณัญญา วงษ์สรรพ์
11/พ.ค./2561
3 stars ( 3 / 13 )
เอกสารประกอบการเรียน ส31102 รายวิชา พระพุทธศาสนา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 415 / )
15 เจ้าของ นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง
15/เม.ย./2561
4.5 stars ( 4.5 / 19 )
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สมการ ( 107 / )
(13/ก.พ./2561) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณตศาสตร์ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ( อ่าน : 336 ) เจ้าของ นายสาธิต สกุลวงษ์
(3/ธ.ค./2560) รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แบบเบญจวิถี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ( อ่าน : 308 ) เจ้าของ นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
(7/ก.ย./2560) แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ เล่ม 1 ( อ่าน : 495 ) เจ้าของ นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ
(1/มิ.ย./2560) แบบฝึกทศนิยมและเศษส่วน ( อ่าน : 527 ) เจ้าของ นางยุพิน เอมเจริญ
(1/มิ.ย./2559) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ส 22101 ช้ัน มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่อง ทวีปแอฟริกา ( อ่าน : 1574 ) เจ้าของ ครูเตือนใจ สมคิด
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วารสาร-จุลสาร ร่มแกลง

วารสารอนุสรณ์ 100 ปี
แกลง"วิทยสถาวร"
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
อนุสรณ์ ม.3 แกลง"วิทยสถาวร"
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด 1
วารสารอนุสรณ์ 100 ปี
แกลง"วิทยสถาวร"
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด


วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1

video
แนะนำโรงเรียน
By :
0:0
Rated : 4.5 stars
Added :
Duration : 0:0
คู่มือการจัดสอบ GAT/PAT 1/2560
By :
0:0
Rated : Not Rated stars
Added :
Duration : 0:0
หนังสั้น ร ร แกลง"วิทยสถาวร" ตอน ครอบครัวตัวโกง
By : AKARAT_EMJAROEN
0:0
Rated : 4.5 stars
Added : Sep,9 2010
Duration : 0:0
วิทยสัประยุทธ์ ปี 2 ส่งเสบียงขึ้นตึก
By : AKARAT_EMJAROEN
0:0
Rated : 5 stars
Added : Sep,9 2010
Duration : 0:0

ผู้บริหารโรงเรียน
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
บุคลากรโรงเรียน
บริหารงานโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่

ตารางสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
52 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
507 คน
สถิติเดือนนี้
11890 คน
สถิติปีนี้
41877 คน
สถิติทั้งหมด
134638 คน
IP ของท่านคือ 54.198.119.26
(Show/hide IP)