[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
​     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใบงาน

ตัวอย่างแผนบูรณาการ

คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ พร้อมใบงาน คู่มือองค์ประกอบที่ 1 - 5 
หลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์
คู่มือการสอนของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
งานวิจัยทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เรื่อง แบบประเมินเพื่นพิจารณาเลื่อเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2563)


Logbook
แผนรายหน่วยบูรณาการ ใช้ในการประชุม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตร)
Update 25/03/2564
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสาร (บุคคล)
แผนพัฒนาตนเอง ID-PLAN
update 20-6-61
Logbook ส่วนบุคคล
update 20-6-61
Logbook กลุ่ม
update 20-6-61
link banner
e-Learning

Obec_Line
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
       

Page:1
งานระดมทรัพย์

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
 
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนอย่างมุ่งมั่น                      สร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม                          ก้าวล้ำสู่พลเมืองอาเซียน
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ว.ส. รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชุมชน
 
พันธกิจ
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน
 1. จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก
 1. นำ นวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองนักเรียน
ให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆและมีความสุข
 1. เสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรหรือทีมงานดีเด่น
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 2. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนำภูมิปัญญา   สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน
 1. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 2. มีนวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองนักเรียนให้
อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆและมีความสุข
 1. มีการเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรหรือทีมงานดีเด่น
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1
 1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มีการใช้นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน
 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2
 1. รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลนและแม่น้ำในพื้นที่
ชุมชน
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
 2. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนให้มีความร่มรื่นเขียวขจีเป็นป่าชายเลนและแม่น้ำของชุมชน
 3. สร้างจิตสำนึกสาธารณะประโยชน์ให้นักเรียนช่วยกันหวงแหนและอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาป่าชายเลนและแม่น้ำของชุมชน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3
 1. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
 2. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อยกระดับการสื่อสารสังคมอาเซียน
 3. พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 4. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์หลักที่ 4
 1. คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
กลยุทธ์
 1. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้อง ให้กับเยาวชน
 
 
 
ยุทธศาสตร์หลักที่ 5
 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธ์
 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
 2. การคัดกรองนักเรียน
 3. การส่งเสริมนักเรียน
 4. การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน
 5. การส่งต่อนักเรียน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 6
    6. การสร้างแรงจูงใจบุคลากร
          กลยุทธ์
 1. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการทำงานโดยตั้งเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดอนาคตและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร
 2. พัฒนาสถานที่ทำงาน บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
 3. ส่งเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร
 4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์หลักที่ ๗
    7. การบริหารจัดการสถานศึกษา
          กลยุทธ์
 1. บริหารจัดการงานวิชาการ
 2. บริหารจัดการงานงบประมาณ
 3. บริหารจัดการงานบุคคล
 4. บริหารจัดการงานทั่วไป