[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
Logbook
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง


กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก  
ประวัติโรงเรียน  
 

 •  พ.ศ.2441 ปรากฎร่องรอยการจัดการศึกษาในอำเภอแกลงขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระสุคุณคณาภรณ์ (ม.ร.ว.ชื่นนพวงศ์) เป็นผู้อำนวยการศึกษาได้เดินทางมาถึงระยอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2441 ได้เดินทางมาถึงอำเภอแกลงพักจัดการศึกษาที่อำเภอแกลง 1 วัน และได้รายงานสภาพการศึกษาของราษฎร พร้อมทั้งเสนอความเห็นในการจัดการศึกษาของอำเภอแกลง ว่าวัดที่สมควรจะตังโรงเรียนได้ในชั้นแรกมี 2แห่ง คือ วัดสมมติเทพฐาปนาราม ตำบลแหลมสน และ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านทางเกวียน
 • พ.ศ.2443 มีรายงานว่า แขวงอำเภอแกลง มี 2 โรงเรียน คือ
 1. โรงเรียนวัดโพทอง มีนักเรียน 42 คน พระสมุห์พัฒน์เป็นผู้จัดการ
  หลวงชำนาญบุรีรมย์ กรมการอำเภอเป็นหัวหน้าผู้อุดหนุน
 2. โรงเรียนสมมติเทพฐาปนาราม มีนักเรียน 20 คน มีพระครูสังฆการ
  บุรพาทิศเป็นผู้จัดการ
 • พ.ศ.2446 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ขณะยังขึ้นอยู่กับจันทบุรี
 • พ.ศ.2448 เมืองจันทบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยแขวงอำเภอแกลงมี

โรงเรียน 2 โรงเรียนประกอบด้วย

 1. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง พระสมุห์พัฒเป็นผู้ปกครอง นายพลับครูฝึกชั้นมูลเป็นครู
  หลวงแกลงแกล้วกล้า นายอำเภอ หลวงพิภัชน์พจนกิจผู้พิพากษา เป็นหัวหน้า
  ผู้อุดหนุนนักเรียน 40 คน
 2. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เจ้าอาวาสหล่ำ ปัญญายิงเป็นผู้ปกครองขุนนิกรกิจการ ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าผู้อุดหนุน มีนักเรียน 40 คน
 • พ.ศ.2449 ในแขวงอำเภอแกลง มีโรงเรียน 3 โรงเรียน
 1. โรงเรียน วัดแจ้งมรคา (ปัจจุบันคือวัดหนองแพงพวย)เจ้าอาวาสด้วงเป็นผู้ปกครอง พระเหลือเป็นครู นายลอยเป็นหัวหน้าผู้บำรุงเงินปีละ 180 บาท 4 อัฐมีนักเรียน 31 คน เปิดสอนชั้นมูลศึกษา
 2. โรงเรียนวัดโพรทอง พระสมุห์พัฒน์ เป็นผู้ปกครองนายพลับครูฝึกหัดเป็นครู
  หลวงแกลงแกล้วกล้านายอำเภอแกลง เป็นหัวหน้าบำรุงเงินปีระ 82 บาท มีนักเรียน 30 น เปิดสอนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เจ้าอาวาสวัดหลำ ปัญญายิ่งเป็นผู้ปกครอง
พระแดงเป็นครู ขุนนิการกิจการ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าบำรุงเงินปีละ 44 บาท มีนักเรียน 26 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษา
 • พ.ศ.2457 มีนักเรียนสอบไล่ได้ชั้นมูลเบื่องต้น 10 คน
 • พ.ศ.2458 มีนักเรียนสอบไล่ได้ชั้นมูลเบื่องต้น 11 คน
 • พ.ศ.2460 มีนักเรียนสอบไล่ได้ชั้นมูลเบื่องต้น 17 คน
และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลศึกษา ป.1 ป.2 และ ป.3 รวม 4 ชั้น พร้อมทั้งเปรียนชื่อจาก
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแกลง แต่บัดนั้น พ.ศ.2460 เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”

(อ้าง อิงจากเฉลียว ราชบุรี. “การศึกษา” ในหนังสือเมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน จัดพิมพ์โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2546 หน้า 176-204 นายสุชีพ ชั้นสูง คัดลอกและเรียบเรียง พ.ศ.2553)

ข้อมูลทั่วไป

ณ ดินแดนนี้ สัมพันธ์น้องพี่

 เลือดสีเหลืองแดง ร่มเย็นทุกแห่ง

 ใต้ร่มแกลง “วิทยสถาวร”

 เพลงมาร์ชโรงเรียนแกลง

 คำร้อง สติ รื่นรมย์

เราโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

ชื่อหอมขจรเคยเฟื่องฟูอยู่ทุกปี

ในการเรียนเราหมั่นเพียรไม่หน่ายหนี

เชิงกีฬาสามัคคีฝึกตนดีเพื่อโรงเรียน

ต่างคนตั้งใจในการเรียนเพียรทำความดี

รักสามัคคีในหมู่เราเหล่านักเรียน

ขอเทวาช่วยประสิทธิ์สถิตย์เสถียร

ให้โรงเรียนเราเจริญคนสรรเสริญสืบต่อไป

 

เครื่องหมายโรงเรียน

   อาทิตย์อุทัยหมายถึง พระครูสังฆการบูรพาทิศ

 คติพจน์ประจำโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)

 คำขวัญ : เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : ว.ส. รักษ์สิ่งแวดล้อม

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ชุมชน

อักษรย่อชื่อโรงเรียน : ว.ส. มาจาก “วิทยสถาวร”


สีประจำโรงเรียน
เหลือง - แดง
- สีเหลือง หมายถึง
  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความสดใสในปัญญา

- สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ  กล้าคิด  กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม