[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
แผนรายหน่วยบูรณาการ ใช้ในการประชุม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตร)
Update 12/10/2561 
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสาร (บุคคล)
แผนพัฒนาตนเอง ID-PLAN
update 20-6-61
Logbook ส่วนบุคคล
update 20-6-61
Logbook กลุ่ม
update 20-6-61
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง
  งานรับนักเรียน


[ 31/ม.ค./2562 ] ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( 289 / ) โดย admin
[ 21/ม.ค./2562 ] ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา ( 318 / ) โดย admin
คำสั่งโรงเรียน
[ 15/ก.พ./2562 ] คำสั่ง 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายยกระดับสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 39 / ) โดย klaeng
[ 12/ก.พ./2562 ] คำสั่งที่ 30/2562 เรื่องให้ข้าราชการครูไปราชการ(ส่องตาดูนก@ป่าวังจันทร์) ( 29 / ) โดย klaeng
[ 11/ก.พ./2562 ] คำสั่งที่ 2/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" โควต้า ( 67 / ) โดย klaeng
[ 8/ก.พ./2562 ] คำสั่งที่ 26/2562 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการค่ายพัฒนาพฤติกรรม "สร้างสรรค์ความดี ลูก ว.ส. มีวินัย" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ( 39 / ) โดย klaeng
[ 6/ก.พ./2562 ] คำสั่งที่ 19/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมฝ่ายพยาบาล) ( 83 / ) โดย klaeng
[ 4/ก.พ./2562 ] คำสั่งที่ 25/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ( 51 / ) โดย klaeng
[ 31/ม.ค./2562 ] คำสั่งที่ 3/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( 91 / ) โดย admin
[ 31/ม.ค./2562 ] คำสั่งที่ 19/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕61 ( 112 / ) โดย klaeng
[ 31/ม.ค./2562 ] คำสั่งที่ 24/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ) ( 52 / ) โดย klaeng
[ 28/ม.ค./2562 ] คำสั่ง 20/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 72 / ) โดย klaeng
รายงานการประชุม
[ 29/ต.ค./2561 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 8/2561 ( 170 / ) โดย klaeng
[ 17/ก.ค./2561 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2561 ( 301 / ) โดย klaeng
[ 31/พ.ค./2561 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2561 ( 258 / ) โดย klaeng
[ 2/พ.ค./2561 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ( 318 / ) โดย klaeng
[ 2/พ.ค./2561 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่2/2561 ( 370 / ) โดย klaeng
[ 2/พ.ค./2561 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ( 313 / ) โดย klaeng
[ 6/ก.ย./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ( 792 / ) โดย klaeng
[ 29/มิ.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2560 ( 667 / ) โดย klaeng
[ 29/มิ.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ( 541 / ) โดย klaeng
[ 30/พ.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ( 679 / ) โดย klaeng
ผลงานทางวิชาการ


3 เจ้าของ นายณภัทร เหลืองเจริญ
3/พ.ย./2561
2 stars ( 2 / 41 )
การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ( 234 / )
15 เจ้าของ นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด
15/ต.ค./2561
4.5 stars ( 4.5 / 21 )
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3 เทคนิค ( 268 / )
(3/ส.ค./2561) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( อ่าน : 296 ) เจ้าของ นางปนัศญา เจริญมาก
(7/มิ.ย./2561) แบบฝึกทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL - Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 689 ) เจ้าของ นางสาวนันทพร เตศิริ
(6/มิ.ย./2561) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 เรื่อง ทวีปแอฟริกาเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 เรื่อง ทวีปแอฟริกา ( อ่าน : 3553 ) เจ้าของ นางเตือนใจ สมคิด
(5/มิ.ย./2561) ชุดการเรียนด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 มหัศจรรย์แห่งวัย ( อ่าน : 435 ) เจ้าของ นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ
(11/พ.ค./2561) เอกสารประกอบการเรียน ครูภณัญญา วงษ์สรรพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2333 ) เจ้าของ นางภณัญญา วงษ์สรรพ์
วารสาร-จุลสาร ร่มแกลง

วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1 
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด 1 2
อนุสรณ์ ม.3 แกลง"วิทยสถาวร"
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด 1
วารสารอนุสรณ์ 100 ปี
แกลง"วิทยสถาวร"
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด


วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1


ผู้บริหารโรงเรียน
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
บุคลากรโรงเรียน
บริหารงานโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่

ตารางสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 66 IP
ขณะนี้
66 คน
สถิติวันนี้
216 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1153 คน
สถิติเดือนนี้
18115 คน
สถิติปีนี้
44260 คน
สถิติทั้งหมด
297100 คน
IP ของท่านคือ 52.23.192.92
(Show/hide IP)
กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก