การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

การสืบค้นแบบง่าย (Basic Search)

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโดยใส่คำค้นที่ต้องการ

สืบค้นโดยจำกัดการค้น :

ประเภททรัพยากรห้องสมุด สถานที่จัดเก็บ
เลือกทั้งหมด
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เลือกทั้งหมด
000 เบ็ดเตล็ด
100 ปรัชญา
200 ศาสนา
300 สังคมศาสตร์
400 ภาษา
500 วิทยาศาสตร์
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
700 ศิลปและการบันเทิง
800 วรรณคดี
900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
คู่มือครู
สื่อโสตทัศน์/อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือทั่วไป
หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือสำหรับเด็ก/เยาวชน
หนังสืออ้างอิง


ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมโดย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง