ขออภัยเว็บไซต์ www.klaeng.ac.th/main ย้ายไปที่ www.klaeng.ac.th/web แล้ว กรุณาคลิกที่เว็บใหม่

ไปตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2555 ถ้าเข้าจาก www.klaeng.ac.th จะเข้าได้ปรกติ