ประวัติพระราชอริยคุณาธาร การเดินทางมาโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ
แผนผังโรงเรียน เพลงโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1

วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1 2

วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2 3

วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2

วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1 2 3

วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1

อ่านวารสาร ย้อนหลังได้ที่นี่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บริหารโรงเรียน

นายธีระวัธน์ สิงหบุตร นายพรศิลป์ สิทธิไชย นายสมนึก คฤคราช นายทวี พรมจันทร์ นายสมปอง โชคนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ลูกจ้างประจำ  

อบน
time
คะแนความประพฤติ
GRADE

 
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557