fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

  • ผู้ลงเวลาล่าสุด 3 ท่าน
  • ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างทุกคน
  • เลขประจำตำแหน่ง :


  • ผู้ที่ลงเวลาปฏิบัติราชการล่าสุด
  • สรุปข้อมูลการลงเวลาเบื้องต้น ข้อมูลเวลาอาจจะไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ครับ