fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สวดมนต์สรภัญญะ ( ครูพิทักษ์ จันทิศ )


สมาชิกชุมนุม

ฝึกซ้อมสวดออกเสียง

สวดให้ครูฟัง

ออกเสียงพร้อมกัน
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สวดมนต์สรภัญญะ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28144 นางสาวมณฑกานต์ ใจดี ม. 5/5 2020-07-13 17:39:35 ผ่าน
2. 28145 นางสาวมนัสนันท์ แพทย์รักษา ม. 5/7 2020-07-13 17:40:08 ผ่าน
3. 28146 นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยสิทธิอุดมศักดิ์ ม. 5/3 2020-07-13 17:40:24 ผ่าน
4. 27104 นางสาวเกศินี ศิลารักษ์ ม. 6/2 2020-07-13 19:49:53 ผ่าน
5. 27124 นางสาวพรนภัส วรรณวงษา ม. 6/2 2020-07-13 19:50:12 ผ่าน
6. 27128 นางสาววิมลรัตน์ แซ่จิ๋ว ม. 6/2 2020-07-13 19:50:33 ผ่าน
7. 27137 นางสาวอริสรา จันทร์พราหมณ์ ม. 6/2 2020-07-13 19:50:53 ผ่าน
8. 28143 นางสาวแพรวา มุ่งหมายกิจการ ม. 5/7 2020-07-22 10:09:52 ผ่าน
9. 28139 นางสาวนันทกานต์ เหลือรักษ์ ม. 5/5 2020-07-22 10:10:15 ผ่าน
10. 27909 นางสาวพิชญธิดา ยวงสอาด ม. 5/7 2020-07-22 10:10:30 ผ่าน
11. 28142 นางสาวพิมพา บุญเสริม ม. 5/3 2020-07-22 10:10:56 ผ่าน
12. 28136 นางสาวธนพร งามเสงี่ยม ม. 5/1 2020-07-22 12:41:48 ผ่าน
13. 28148 นางสาวศิรินภา ปากน้ำ ม. 5/7 2020-07-22 12:42:09 ผ่าน
14. 30504 เด็กหญิงปริยากร เสาวรส ม. 1/8 2020-07-27 10:05:01 ผ่าน
15. 29404 นางสาวนฤมล จุ้ยกลิ่น ม. 6/10 2020-07-29 11:23:23 ผ่าน
16. 30020 นางสาวชนาภา ทิมเงิน ม. 6/4 2020-07-29 11:25:45 ผ่าน
17. 27338 นางสาวสุธิดา สายบัว ม. 6/10 2020-07-29 11:26:50 ผ่าน
18. 30392 เด็กหญิงอัญชิสา ชลกิจ ม. 1/5 2020-08-04 08:30:33 ผ่าน
19. 30502 เด็กหญิงนิภาธร ศิริธรรม ม. 1/8 2020-08-20 15:01:01 ผ่าน
20. 30493 เด็กชายสุภเดช งามเสงี่ยม ม. 1/8 2021-03-12 15:30:22 ผ่าน
21. 30509 เด็กหญิงมุก กิ่งชุม ม. 1/8 2021-03-12 15:31:08 ผ่าน