fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : หมากรุกจีน ( ครูอัจฉริยา พุทธเวช )


นักเรียนฝึกการจัดตำแหน่งหมากในตาราง
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : หมากรุกจีน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29062 เด็กชายเกริกพล จำปาทอง ม. 3/2 2020-07-07 19:30:03 ผ่าน
2. 28951 เด็กชายพสธร ปะสิ่งชอบ ม. 3/2 2020-07-08 17:21:35 ผ่าน
3. 28955 เด็กชายสิทธิพล คุ้มทรัพย์ ม. 3/2 2020-07-09 15:24:04 ผ่าน
4. 28943 เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์ ม. 3/2 2020-07-09 15:25:07 ผ่าน
5. 28676 นายอาทิตย์ อยู่คง ม. 4/9 2020-07-10 12:46:41 ผ่าน
6. 28579 นายสันติภาพ สันตติวงศ์ไชย ม. 4/9 2020-07-10 12:47:08 ผ่าน
7. 28601 นางสาวสุนันทา รังกุพันธ์ ม. 4/8 2020-07-19 14:26:08 ผ่าน
8. 28596 นางสาวลลิดา มีบุญ ม. 4/8 2020-07-19 14:26:18 ผ่าน
9. 29205 เด็กหญิงณัฐศิญามณฑน์ แววดี ม. 3/8 2020-07-19 14:27:26 ผ่าน
10. 29211 เด็กหญิงพิมพ์นารา เสน่ห์ ม. 3/8 2020-07-19 14:27:38 ผ่าน
11. 29213 เด็กหญิงมานิสา กล้าหาญ ม. 3/8 2020-07-19 14:27:49 ผ่าน
12. 28733 นางสาวนภัสสร ขาวสะอาด ม. 4/8 2020-07-20 10:31:44 ผ่าน
13. 29216 เด็กหญิงวศินี เช่นรัมย์ ม. 3/8 2020-07-20 10:32:22 ผ่าน
14. 30023 นางสาวสิริวรรณ แจ่มจำรูญ ม. 4/8 2020-07-20 20:29:14 ผ่าน
15. 30327 เด็กชายศาสตรา มีลาภ ม. 1/4 2020-07-23 09:48:59 ผ่าน
16. 30321 เด็กชายนราธิป จันทร์เขียว ม. 1/4 2020-07-23 09:49:46 ผ่าน
17. 30319 เด็กชายณัฐภัทร วงศ์ภิญ ม. 1/4 2020-07-23 09:50:56 ผ่าน
18. 30331 เด็กชายอนพัช อิทะโคตร ม. 1/4 2020-07-23 13:46:33 ผ่าน
19. 29092 เด็กหญิงลลิตภัทร โสมานันท์ ม. 3/5 2021-03-18 12:06:31 ผ่าน
20. 29098 เด็กหญิงอมรวดี งามเสงี่ยม ม. 3/5 2021-03-18 12:08:49 ผ่าน
21. 29085 เด็กหญิงณัฐชา เนตรประดิษฐ์ ม. 3/5 2021-03-18 12:09:32 ผ่าน