fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : งาน diy จากขวดพลาสติก ( ครูวณิชชา รำร้อง )


กล่องดินสอ

กระถางต้นไม้

แขวนของใช้

กระถางต้นไม้

ใส่ของใช้

แขวนต้นไม้

ออมสิน

ใส่ของใช้

ปลูกต้นไม้แต่งบ้าน
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : งาน diy จากขวดพลาสติก

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30525 เด็กชายพิทวัส โมลาขาว ม. 1/9 2020-07-22 20:37:39 ผ่าน
2. 30197 เด็กชายธีรภัทร สุวดิษฐ์ ม. 1/1 2020-07-23 07:38:48 ผ่าน
3. 30378 เด็กหญิงธีมาพร ยวดยิ่ง ม. 1/5 2020-07-23 09:23:40 ผ่าน
4. 30454 เด็กหญิงชนาพร พานทอง ม. 1/7 2020-07-23 16:44:01 ผ่าน
5. 30259 เด็กหญิงนลินทิพย์ มะลิวัลย์ ม. 1/2 2020-07-25 11:50:30 ผ่าน
6. 28732 นางสาวชวัลลักษณ์ หาญกล้า ม. 4/6 2020-07-27 00:18:46 ผ่าน
7. 29763 เด็กหญิงอุษามณี ธนาภรณ์ ม. 2/6 2020-07-27 08:05:06 ผ่าน
8. 29742 เด็กหญิงชลิดา ศิริชัย ม. 2/6 2020-07-27 08:07:45 ผ่าน
9. 29647 เด็กชายณัฐดนัย ผกาแก้ว ม. 2/4 2020-07-27 09:48:46 ผ่าน
10. 29533 เด็กชายสุเมธ คำดารา ม. 2/1 2020-07-27 09:50:31 ผ่าน
11. 28979 เด็กหญิงอรยา คำคง ม. 3/2 2020-07-27 10:21:52 ผ่าน
12. 28962 เด็กหญิงชมพูนุท ประกอบกิจ ม. 3/2 2020-07-27 10:21:57 ผ่าน
13. 28969 เด็กหญิงพรพิมล ค้ำชู ม. 3/2 2020-07-27 10:27:12 ผ่าน
14. 29438 เด็กชายอนุวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ ม. 2/13 2020-07-27 10:55:33 ผ่าน
15. 28933 เด็กหญิงวรรณนภา เธียรไชย ม. 3/1 2020-07-27 12:20:01 ผ่าน
16. 28915 เด็กหญิงกนกวรรณ โตสารเดช ม. 3/1 2020-07-27 12:24:30 ผ่าน
17. 28928 เด็กหญิงปุณยวีร์ ตรงชื่น ม. 3/1 2020-07-27 12:36:49 ผ่าน
18. 28919 เด็กหญิงกิรณา พระนคร ม. 3/1 2020-07-27 12:41:27 ผ่าน