fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม ( ครูเตือนใจ สมคิด )


ทำกรอบรูปเกมจิ๊กซอว์
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิชาสังคม

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30005 นางสาวอาทิตตยา ซองวงศ์ษา ม. 5/8 2020-07-27 09:03:08 ผ่าน
2. 30001 นางสาวณัฐฐินันท์ จงสันติ ม. 5/8 2020-07-27 09:04:04 ผ่าน
3. 29997 นางสาวเกสรา ผ่องมณี ม. 5/8 2020-07-27 09:09:24 ผ่าน
4. 30011 นางสาวฟ้ารุ่ง วงศ์สุก ม. 5/10 2020-07-27 09:12:25 ผ่าน
5. 27367 นางสาวณัฐนรี สุวรรณารายณ์ ม. 6/3 2020-07-27 10:41:10 ผ่าน
6. 28081 นายนาธาน พานนนท์ ม. 5/8 2020-07-27 10:44:33 ผ่าน
7. 29073 เด็กชายระพีพัฒน์ สุขประเสริฐ ม. 3/5 2020-07-27 12:45:15 ผ่าน
8. 29075 เด็กชายศิรศักดิ์ รักเชื้อชาติ ม. 3/5 2020-07-27 12:49:03 ผ่าน
9. 29063 เด็กชายชลธาร เฟื่องสูงเนิน ม. 3/5 2020-07-27 12:49:27 ผ่าน
10. 29068 เด็กชายปัณณวิช จิตต์เอื้อ ม. 3/5 2020-07-27 12:49:39 ผ่าน
11. 29068 เด็กชายปัณณวิช จิตต์เอื้อ ม. 3/5 2020-07-27 12:49:46 ผ่าน
12. 29081 เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยศรีจันทร์ ม. 3/5 2020-07-27 12:51:42 ผ่าน
13. 29230 เด็กชายธีรภัทร ถนอมธีระนันท์ ม. 3/5 2020-07-27 13:29:25 ผ่าน
14. 29061 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทวาท ม. 3/5 2020-07-27 15:07:58 ผ่าน
15. 29076 เด็กชายสงกรานต์ พิรมรัมย์ ม. 3/5 2020-07-27 18:32:10 ผ่าน
16. 29069 เด็กชายพงศพัศ เพ็งศรี ม. 3/5 2020-07-28 18:46:00 ผ่าน
17. 29078 เด็กชายหิรัญ ถนอมวงค์ ม. 3/5 2020-07-28 18:46:00 ผ่าน