fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วู้ดบอล ( ครูวิภาวดี เต็มพร้อม )


เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำจำ 2562

ฝึกทักษะ และฝึกซ้อมกีฬาวู้ดบอล

ฝึกทักษะกีฬาวู้ดบอล
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วู้ดบอล

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27926 นายณัฐวุฒิ บุญอาจ ม. 5/9 2020-07-20 08:19:28 ผ่าน
2. 27116 นางสาวนภาพร อินคะเน ม. 6/9 2020-07-20 09:10:49 ผ่าน
3. 27508 นางสาวพนิดา พานคร้าม ม. 6/7 2020-07-20 13:48:01 ผ่าน
4. 27507 นางสาวปาจรีย์ ไกรพงษ์ ม. 6/7 2020-07-20 13:48:22 ผ่าน
5. 28094 นายสัณห์พิชญ์ วิลัยแลง ม. 5/6 2020-07-20 13:48:42 ผ่าน
6. 28084 นายพนธกร การดี ม. 5/8 2020-07-20 13:48:59 ผ่าน
7. 27325 นางสาวธนกร คําแหง ม. 6/7 2020-07-22 07:34:06 ผ่าน
8. 27254 นายพรชัย ฝางนอก ม. 6/7 2020-07-22 07:34:23 ผ่าน
9. 27298 นายธนายุต สืบสาววงศ์ ม. 6/7 2020-07-22 07:34:46 ผ่าน
10. 30050 เด็กชายชยพล ศรีนวล ม. 1/11 2020-07-22 15:53:07 ผ่าน
11. 30052 เด็กชายชุติพนธ์ ไมล์หรือ ม. 1/11 2020-07-22 17:24:54 ผ่าน
12. 30514 เด็กชายกษิดิ์เดช เสมสฤษดิ์ ม. 1/9 2020-07-22 20:32:42 ผ่าน
13. 30526 เด็กชายพีรดนย์ รุ่งเจริญ ม. 1/9 2020-07-22 20:39:09 ผ่าน
14. 30518 เด็กชายชยากร ศิริเวช ม. 1/9 2020-07-23 08:26:17 ผ่าน
15. 30407 เด็กชายสิรภพ ไชยสาร ม. 1/5 2020-07-23 09:29:48 ผ่าน
16. 30369 เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ ศรีจันทร์ ม. 1/5 2020-07-23 09:31:26 ผ่าน
17. 30323 เด็กชายพลอธิป จินตนา ม. 1/4 2020-07-23 10:50:41 ผ่าน
18. 30072 เด็กชายศุภสิทธิ์ อุปมาอ่ำ ม. 1/11 2020-07-23 22:11:51 ผ่าน