fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ศิลปการเขียนพู่กันจีน ( ครูฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ )


การเขียนพู่กันจีน
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ศิลปการเขียนพู่กันจีน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30256 เด็กหญิงดารินทร์ เพชรพาณิชย์ ม. 1/2 2020-07-23 11:10:28 ผ่าน
2. 30263 เด็กหญิงพิมพ์พิศา โสภณปัญญาภรณ์ ม. 1/2 2020-07-23 11:14:56 ผ่าน
3. 29962 เด็กหญิงอชิตะ ประสมทรัพย์ ม. 2/11 2020-07-27 14:06:52 ผ่าน
4. 29958 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา บุญเเต่ง ม. 2/11 2020-07-27 14:40:59 ผ่าน
5. 29955 เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้ววงค์ ม. 2/11 2020-07-27 14:42:46 ผ่าน
6. 29677 เด็กหญิงลชณิชา จันทร์เรือง ม. 2/4 2020-07-29 11:46:59 ผ่าน
7. 30424 เด็กหญิงเพชรลดา ปะระกา ม. 1/6 2020-07-29 14:21:01 ผ่าน
8. 29251 เด็กหญิงธัญญาพร แสนศิริ ม. 3/9 2020-07-29 19:00:23 ผ่าน
9. 30464 เด็กหญิงพรประภา วงเวียน ม. 1/7 2020-07-29 19:46:57 ผ่าน
10. 30470 เด็กหญิงสริตา นามเจริญ ม. 1/7 2020-07-30 00:20:19 ผ่าน
11. 29713 เด็กหญิงนพัช ผิวอ่อน ม. 2/5 2020-07-30 09:01:18 ผ่าน
12. 30639 นางสาวอทิตยา บุญยิ่งเหลือ ม. 4/8 2020-07-30 21:48:23 ผ่าน
13. 29306 เด็กหญิงจิรภัทร์ รัตนวิจิตร ม. 3/11 2020-07-30 22:47:55 ผ่าน
14. 29706 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยั่งยืน ม. 2/5 2020-07-31 10:09:30 ผ่าน
15. 29829 เด็กหญิงชนาภา ตั้งสงบ ม. 2/8 2020-08-01 16:37:24 ผ่าน
16. 28958 เด็กชายอุกกฤษฏ์ มานะ ม. 3/2 2020-08-03 08:42:46 ผ่าน
17. 30255 เด็กหญิงณัจฉรียา ขันแข็ง ม. 1/2 2020-08-13 14:58:50 ผ่าน