fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Robot World ( ครูทรงชัย เย็นสนาน )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Social media

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30236 เด็กชายชายยศ ศรีหงษ์ ม. 1/2 2020-07-23 07:39:24 ผ่าน
2. 30357 เด็กชายเตวิช นพวรรณ ม. 1/5 2020-07-23 09:30:50 ผ่าน
3. 30283 เด็กชายณัฐวุฒิ หาญกล้า ม. 1/3 2020-07-23 13:09:39 ผ่าน
4. 29685 เด็กชายกมลภพ สมุทรานุกูล ม. 2/5 2020-07-24 07:24:39 ผ่าน
5. 29305 เด็กหญิงจิตรวรรณ อ่อนนิ่ม ม. 3/11 2020-07-27 00:02:29 ผ่าน
6. 28930 เด็กหญิงพัชริดา หน่อปันปวน ม. 3/1 2020-07-27 00:02:34 ผ่าน
7. 28916 เด็กหญิงกรกนก เฉลียว ม. 3/1 2020-07-27 00:03:15 ผ่าน
8. 29315 เด็กหญิงนรีกานต์ นึกสม ม. 3/11 2020-07-27 00:03:54 ผ่าน
9. 29323 เด็กหญิงสุภาวดี จันทหาร ม. 3/11 2020-07-27 00:06:10 ผ่าน
10. 29321 เด็กหญิงวิรมณ เที่ยงแท้ ม. 3/11 2020-07-27 00:07:58 ผ่าน
11. 28920 เด็กหญิงชณัฎชา พนมสินธุ์ ม. 3/1 2020-07-27 00:08:50 ผ่าน
12. 29082 นางสาวกัญญาภัทร บุญอนันต์ ม. 3/5 2020-07-27 00:09:01 ผ่าน
13. 29319 เด็กหญิงวนิษฐา พ้นเคราะห์ ม. 3/11 2020-07-27 00:11:04 ผ่าน
14. 29089 เด็กหญิงพิชญ์สินี ภิญโญ ม. 3/5 2020-07-27 00:11:06 ผ่าน
15. 29083 เด็กหญิงเกวลิน ศรีทองเมือง ม. 3/5 2020-07-27 00:12:48 ผ่าน
16. 29099 เด็กหญิงอรสา หังโส ม. 3/5 2020-07-27 00:14:24 ผ่าน
17. 29086 เด็กหญิงณิชากร งาประสาร ม. 3/5 2020-07-27 00:15:28 ผ่าน
18. 29100 เด็กหญิงอุษมา วัฒนขจรเกียรติ ม. 3/5 2020-07-27 00:16:47 ผ่าน
19. 28934 เด็กหญิงวิภาดา ฟองนวล ม. 3/1 2020-07-27 00:33:40 ผ่าน
20. 29079 เด็กชายอนุทัย แสงปิ่นทอง ม. 3/5 2020-07-27 10:24:45 ผ่าน
21. 29077 เด็กชายสุพศิน มากโฉม ม. 3/5 2020-07-27 10:24:48 ผ่าน
22. 29661 เด็กชายอภิธน อิศรานุวัตร ม. 2/4 2020-07-27 13:54:36 ผ่าน
23. 29299 เด็กชายภาณุพงศ์ งามเสงี่ยม ม. 3/11 2020-07-28 15:20:52 ผ่าน
24. 29470 เด็กชายประดิพัทธ์ ดอกไม้ ม. 2/14 2020-07-28 16:30:35 ผ่าน
25. 29467 เด็กชายนัทธวัฒน์ คนเล ม. 2/14 2020-07-28 16:31:19 ผ่าน
26. 29528 เด็กชายเปรม ปิติธีรภาพ ม. 2/1 2020-07-28 17:13:39 ผ่าน
27. 29466 เด็กชายเทียนสว่าง ซื่อตรง ม. 2/14 2020-07-28 17:16:24 ผ่าน
28. 30287 เด็กชายพงศ์พล เพิ่มพูล ม. 1/3 2020-07-29 08:13:53 ผ่าน
29. 30285 เด็กชายธีรภัทร งามเสงี่ยม ม. 1/3 2020-07-29 08:33:52 ผ่าน
30. 29071 เด็กชายเมธัส มีลาภ ม. 3/5 2020-07-29 10:13:41 ผ่าน
31. 29689 เด็กชายจิรพงษ์ เกตุสอาด ม. 2/5 2020-07-29 11:08:07 ผ่าน
32. 29696 เด็กชายพพร ปัทมสุขสุคนธ์ ม. 2/5 2020-07-29 11:09:02 ผ่าน
33. 29702 เด็กชายวทันยู ตรึกตรอง ม. 2/5 2020-07-29 11:10:39 ผ่าน
34. 29686 เด็กชายกิตติพงษ์ ใคร่ครวญ ม. 2/5 2020-07-29 11:12:14 ผ่าน
35. 28952 เด็กชายพัทธพล จันทน์หอม ม. 3/2 2020-07-29 12:15:14 ผ่าน
36. 28946 เด็กชายปฏิพัทธ์ มณีนิล ม. 3/2 2020-07-29 12:15:18 ผ่าน
37. 28336 นายกิตติพศ สุทธิประภา ม. 4/1 2020-07-30 12:48:34 ผ่าน