fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : A-math by krunan ( ครูภัชน์กมลพร บุญชู )


งานเปิดบ้าน

งานเปิดบ้าน

หล่อปูนปั้น
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : A-math by krunan

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28357 นางสาวชนิตา ประมาณู ม. 4/2 2020-07-06 19:34:06 ผ่าน
2. 28367 นางสาวเพชรดา เรืองศิริ ม. 4/2 2020-07-06 19:34:24 ผ่าน
3. 28376 นางสาวสุภิญญา หนูสิงห์ ม. 4/2 2020-07-06 19:34:57 ผ่าน
4. 28378 นางสาวอลิน มัญชุนากร ม. 4/2 2020-07-06 19:35:43 ผ่าน
5. 28356 นางสาวจิตตา ผาคํา ม. 4/2 2020-07-06 19:36:00 ผ่าน
6. 28368 นางสาวภัทราพร รัตนพงศ์ ม. 4/1 2020-07-06 19:36:27 ผ่าน
7. 28748 นางสาวโชติกา ปรีดาธนะกุล ม. 4/1 2020-07-06 19:36:44 ผ่าน
8. 28352 นางสาวกัญญาณัฐ นิสัยซื่อ ม. 4/3 2020-07-06 19:37:00 ผ่าน
9. 28370 นางสาวมนัญญา วาทะยานนท์ ม. 4/2 2020-07-06 19:37:19 ผ่าน
10. 29339 เด็กหญิงจิรัชญา บำรุง ม. 3/12 2020-07-06 19:39:10 ผ่าน
11. 29343 เด็กหญิงณัฐกุล เนียมพุ่มพวง ม. 3/12 2020-07-06 19:39:26 ผ่าน
12. 29346 เด็กหญิงณิชาภัทร ชีนาร์ ม. 3/12 2020-07-07 11:06:58 ผ่าน
13. 30599 นางสาวนัชชา ศรีเพชร ม. 4/3 2020-07-09 12:45:34 ผ่าน
14. 30601 นางสาวสุพรรณี ชอบนา ม. 4/3 2020-07-09 12:45:45 ผ่าน
15. 28921 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่โก ม. 3/1 2020-07-21 17:53:49 ผ่าน
16. 28927 นางสาวประภารัตน์ ศรีกลิ่น ม. 3/1 2020-07-21 17:58:26 ผ่าน
17. 29725 เด็กชายกิตติกวิน สุขผลิน ม. 2/6 2020-08-03 17:01:43 ผ่าน
18. 30475 เด็กชายจิรกร ปฏิสังข์ ม. 1/8 2020-08-10 10:46:13 ผ่าน