fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Math For Fun ( ครูอังคณา กรีณะรา )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Math For Fun

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29558 เด็กหญิงวิมลสิริ สอิงทอง ม. 2/1 2020-07-10 16:23:55 ผ่าน
2. 28140 นางสาวปการัง เพชร์ฉ่ำ ม. 5/10 2020-07-10 16:24:41 ผ่าน
3. 28147 นางสาวศศิ ยวดยิ่ง ม. 5/9 2020-07-10 16:24:47 ผ่าน
4. 28113 นางสาวภิชชานิการ์ ปลิดทุกข์ภัย ม. 5/10 2020-07-10 16:24:57 ผ่าน
5. 27839 นางสาวธณาภรณ์ ไหวพริบ ม. 5/10 2020-07-10 16:25:06 ผ่าน
6. 28112 นางสาวบัณฑิตา สำเร็จ ม. 5/10 2020-07-10 16:25:18 ผ่าน
7. 28111 นางสาวนันทิยา งามวงค์ ม. 5/10 2020-07-10 16:30:02 ผ่าน
8. 29563 เด็กหญิงอุทัยวรรณ ช่างเหล็ก ม. 2/1 2020-07-22 07:38:28 ผ่าน
9. 29552 เด็กหญิงพรธิมา วาภพ ม. 2/1 2020-07-22 07:38:39 ผ่าน
10. 29660 เด็กชายสืบพงศ์ ลิ้มพีรพงศ์ ม. 2/4 2020-07-27 09:41:11 ผ่าน
11. 29606 เด็กชายชิดภากร ชลมหาสวัสดิ์ ม. 2/3 2020-07-27 09:42:22 ผ่าน
12. 29652 เด็กชายปิติ รอดเชียง ม. 2/4 2020-07-27 09:43:11 ผ่าน
13. 28110 นางสาวนันท์นภัส สายกล้า ม. 5/3 2020-07-27 09:56:00 ผ่าน
14. 29452 เด็กหญิงยมลภัทร ศักดิ์ติมงคล ม. 2/13 2020-07-27 10:04:51 ผ่าน
15. 29460 เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูผกา ม. 2/13 2020-07-27 10:06:14 ผ่าน
16. 29462 เด็กชายเคส กมล สเลเตอร์ ม. 2/14 2020-07-27 10:17:03 ผ่าน
17. 29564 เด็กชายกฤตเมธ มีผล ม. 2/2 2020-08-13 14:57:17 ผ่าน
18. 27810 นางสาวภัสรา คิมหันต์มาลา ม. 5/10 2020-08-13 15:48:17 ผ่าน