fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ช่างพื้นฐาน ( ครูพีระ วงศ์คงดี )


นักเรียนประดิษฐ์งาน

การประดิษฐ์งาน

ผลงานสำเร็จ

นักเรียนปฏิบัติงานโดยการประดิฐ์ของใช้จากไม้ยางแปรรูป

ฝึกทำที่กดสบู่เหลวโดยใช้เท้าเหยียบไว้ใช้เอง
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ช่างพื้นฐาน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29811 เด็กชายปิยชนน์ เจริญดี ม. 2/8 2020-07-08 10:27:18 ผ่าน
2. 29821 เด็กชายสิทธิศักดิ์ บำรุง ม. 2/8 2020-07-08 10:27:56 ผ่าน
3. 29880 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สมมาตร ม. 2/9 2020-07-08 11:39:46 ผ่าน
4. 29876 เด็กหญิงเนตรดาว กระแสสินธุ์ ม. 2/9 2020-07-08 11:40:17 ผ่าน
5. 29812 เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉิมฉ่ำ ม. 2/8 2020-07-09 15:24:04 ผ่าน
6. 29070 เด็กชายมกรธวัช บัวแก้ว ม. 3/5 2020-07-10 11:51:27 ผ่าน
7. 30207 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทิพนาค ม. 1/1 2020-07-10 15:28:06 ผ่าน
8. 30211 เด็กหญิงจิรนันท์ สายยน ม. 1/1 2020-07-10 15:28:35 ผ่าน
9. 30538 เด็กหญิงณัฐนันท์ เจริญรวย ม. 1/9 2020-07-10 15:30:41 ผ่าน
10. 30442 เด็กชายพลพจน์ ตรงชื่น ม. 1/7 2020-07-22 06:12:56 ผ่าน
11. 30362 เด็กชายภัทรพล ใจช่วย ม. 1/5 2020-07-22 08:30:02 ผ่าน
12. 30436 เด็กชายณพกานต์ วุ่นกลัด ม. 1/7 2020-07-22 08:36:35 ผ่าน
13. 30366 เด็กชายวัณณุวรรธน์ กตัญญู ม. 1/5 2020-07-22 08:47:15 ผ่าน
14. 29688 เด็กชายคมปพน ทวีภูษิตทรง ม. 2/5 2020-07-22 11:43:54 ผ่าน
15. 29858 เด็กชายภูวนาถ กองสุข ม. 2/5 2020-07-22 11:45:41 ผ่าน
16. 30552 เด็กหญิงสุภัทรา หวานเสนาะ ม. 1/9 2020-07-22 12:28:44 ผ่าน
17. 30134 เด็กชายอัครพนธ์ เหลือพงษ์ ม. 1/14 2020-07-22 17:15:26 ผ่าน
18. 30563 เด็กชายปุณญาฤทธิ์ มีบุญ ม. 1/10 2020-07-22 20:05:01 ผ่าน