fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Crossword1 ( ครูน้ำฝน จินาราช )


ฝึกเล่น crossword

ฝึกเล่น crossword

ฝึกเล่น crossword

ฝึกเล่น crossword
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Crossword1

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29317 เด็กหญิงภคพร อรัญยกรกุล ม. 3/11 2020-07-17 13:03:16 ผ่าน
2. 29817 เด็กชายพีระพงษ์ มั่งคั่ง ม. 2/8 2020-07-22 08:45:10 ผ่าน
3. 30129 เด็กชายภาณุพงศ์ แก่นจันทร์ทา ม. 1/14 2020-07-23 14:37:47 ผ่าน
4. 29525 เด็กชายธนกฤต อิ่มแจ้ง ม. 2/1 2020-07-27 09:58:37 ผ่าน
5. 28963 เด็กหญิงณัฐกานต์ นามเสนาะ ม. 3/2 2020-07-27 10:17:16 ผ่าน
6. 28974 เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนแก้ว ม. 3/2 2020-07-27 10:17:23 ผ่าน
7. 29650 เด็กชายธนพนธ์ วิเศษโวหาร ม. 2/4 2020-07-27 12:12:28 ผ่าน
8. 29530 เด็กชายวรเมธ จริตงาม ม. 2/1 2020-07-27 13:24:21 ผ่าน
9. 29532 เด็กชายสรวิศ เกษมาลี ม. 2/1 2020-07-27 13:24:31 ผ่าน
10. 29721 เด็กหญิงศิรินภา ชูไกรไทย ม. 2/5 2020-07-27 14:40:20 ผ่าน
11. 29804 เด็กชายก้องภพ กตัญญู ม. 2/8 2020-07-27 14:47:11 ผ่าน
12. 29717 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แนมนิล ม. 2/5 2020-07-27 14:52:36 ผ่าน
13. 29720 เด็กหญิงวาสนา พูลสวัสดิ์ ม. 2/5 2020-07-27 14:55:08 ผ่าน
14. 29723 เด็กหญิงอัจฉรา ศรีสุธรรม ม. 2/5 2020-07-27 15:03:56 ผ่าน
15. 29464 เด็กชายณัฐทภัทร มุกดาสนิท ม. 2/14 2020-07-28 19:03:34 ผ่าน
16. 29468 เด็กชายปพน ชลเสถียร ม. 2/14 2020-07-29 20:45:42 ผ่าน
17. 30132 เด็กชายวิชญ โล่งจิตร ม. 1/14 2020-07-29 21:15:51 ผ่าน
18. 29474 เด็กชายภูรินทร์ มีมานะ ม. 2/14 2020-07-30 11:52:00 ผ่าน
19. 29362 เด็กหญิงอุมาลี พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 3/12 2020-08-15 15:25:37 ผ่าน