fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์ ( ครูรัชนี พรมจันทร์ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : สร้างสรรค์งานสวนพฤกศาสตร์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28203 นาย เอกฉัตร พุ่มพา ม. 5/1 2020-07-27 10:37:39 ผ่าน
2. 29728 เด็กชายจันทรวัฒน์ นาคอิ่ม ม. 2/6 2020-07-29 11:51:47 ผ่าน
3. 29733 เด็กชายภูธิป หนูกูด ม. 2/6 2020-07-29 11:51:49 ผ่าน
4. 29734 เด็กชายศักรินทร์ กองกูล ม. 2/6 2020-07-29 11:53:00 ผ่าน
5. 29730 เด็กชายชินวัตร เจริญพานิช ม. 2/6 2020-07-29 11:58:10 ผ่าน
6. 29735 เด็กชายศุภรากรณ์ พึ่งฉ่ำ ม. 2/6 2020-07-29 12:00:27 ผ่าน
7. 29738 เด็กชายสุรสิทธิ์ เสาวคนธ์ ม. 2/6 2020-07-30 11:50:36 ผ่าน
8. 29741 เด็กชายอานนท์ ภูสำรอง ม. 2/6 2020-07-30 12:01:01 ผ่าน
9. 30445 เด็กชายภูริวัฒน์ สุขบุญเรือง ม. 1/7 2020-07-30 20:58:06 ผ่าน
10. 29726 เด็กชายคณิศร ศิริมหา ม. 2/6 2020-07-31 07:37:58 ผ่าน
11. 30312 เด็กหญิงอภิญญา รักษากิจ รักษากิจ ม. 1/3 2020-07-31 07:38:43 ผ่าน
12. 30443 เด็กชายพีรพัฒน์ ศิริประกอบ ม. 1/7 2020-07-31 15:10:09 ผ่าน
13. 27555 นายณัฐวิชช์ วรภัคนิธิวัฒน์ ม. 6/5 2020-08-03 12:36:34 ผ่าน
14. 27162 นางสาวจรัสรวี เจริญศรี ม. 6/5 2020-08-03 12:37:40 ผ่าน
15. 29428 เด็กชายชลณภัทร ดวงนาค ม. 2/13 2020-08-04 14:50:05 ผ่าน
16. 29182 เด็กชายกฤษยากร หัวเมืองราช ม. 3/8 2020-08-05 11:57:20 ผ่าน
17. 29186 เด็กชายธนกฤต ดอกจันทร์ ม. 3/8 2020-08-05 11:58:17 ผ่าน
18. 29198 เด็กชายอนุชา มุกดาสนิท ม. 3/8 2020-08-05 11:59:24 ผ่าน
19. 29729 เด็กชายชัยธวัช เคลือมั่น ม. 2/6 2020-09-10 15:03:27 ผ่าน