fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ห้องเรียนสีเขียว รักพลังงานและสิ่งแวดล้อม ( ครูนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ )


ติดสติกเกอร์รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ห้องเรียนสีเขียว รักพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30463 เด็กหญิงปานกมล จันทคราม ม. 1/7 2020-07-22 21:40:38 ผ่าน
2. 30465 เด็กหญิงพรรณปพร จันทร์พราหมณ์ ม. 1/7 2020-07-24 15:34:41 ผ่าน
3. 29744 เด็กหญิงณัจฉรียา แต่งตั้ง ม. 2/6 2020-07-27 07:45:03 ผ่าน
4. 29756 เด็กหญิงมินตรา วิสมล ม. 2/6 2020-07-27 07:49:10 ผ่าน
5. 29758 เด็กหญิงศมนวรรณ ดิสยะรัตน์ ม. 2/6 2020-07-27 07:51:20 ผ่าน
6. 29752 เด็กหญิงปาริตา พินิจทรัพย์ ม. 2/6 2020-07-27 08:39:15 ผ่าน
7. 29753 เด็กหญิงพรนิภา อ้อมชมภู ม. 2/6 2020-07-27 08:59:39 ผ่าน
8. 29762 เด็กหญิงอาภาภรณ์ พรมหญ้าคา ม. 2/6 2020-07-27 10:12:21 ผ่าน
9. 29748 เด็กหญิงธนพร ใจคง ม. 2/6 2020-07-27 11:29:16 ผ่าน
10. 29731 เด็กชายธีรภัทร เสาวคนธ์ ม. 2/6 2020-07-27 12:20:53 ผ่าน
11. 29736 เด็กชายสิรวิชญ์ มาลัยทอง ม. 2/6 2020-07-27 12:21:32 ผ่าน
12. 29727 เด็กชายจักรินทร์ ม่วงสุทธิ์ ม. 2/6 2020-07-27 12:23:32 ผ่าน
13. 29823 เด็กชายสุธิดล เขียวน้อย ม. 2/8 2020-07-27 12:25:00 ผ่าน
14. 29776 เด็กชายสมชาย บุติมาลย์ ม. 2/7 2020-07-27 12:36:14 ผ่าน
15. 29845 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เมฆแสงนิล ม. 2/9 2020-07-27 12:49:24 ผ่าน
16. 29759 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วงศ์มาก ม. 2/6 2020-07-27 12:55:15 ผ่าน
17. 29607 เด็กชายทักษ์ดนัย ปัททิพคุณ ม. 2/3 2020-07-27 18:58:25 ผ่าน
18. 29855 เด็กชายพีรพัฒน์ เสน่ห์ ม. 2/9 2020-07-28 21:30:19 ผ่าน
19. 30469 เด็กหญิงวิไลวรรณ เจริญยิ่ง ม. 1/7 2020-08-19 15:56:33 ผ่าน