fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : The ENGLISH Club 2 ( ครูสมพร ทาตะภิรมย์ )


บรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียน
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : The ENGLISH Club 2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30165 เด็กหญิงกัญญานันท์ ยมจันทร์ ม. 1/12 2020-07-23 08:51:41 ผ่าน
2. 30173 เด็กหญิงภคพร รสฟุ้ง ม. 1/12 2020-07-23 08:53:36 ผ่าน
3. 30650 เด็กหญิงสิรภัทร ใจรักษ์ ม. 1/12 2020-07-23 08:54:14 ผ่าน
4. 29507 เด็กชายรณกร ธเนศรธรรมคุณ ม. 2/12 2020-07-23 09:12:17 ผ่าน
5. 29274 เด็กหญิงณภัทร แซ่อึ๊ง ม. 3/10 2020-07-23 09:13:32 ผ่าน
6. 29521 เด็กหญิงศิรดา เจริญวงศ์ ม. 2/12 2020-07-29 06:35:48 ผ่าน
7. 29286 เด็กหญิงสลิลทิพย์ กล้าหาญ ม. 3/10 2020-08-03 08:11:49 ผ่าน
8. 29273 เด็กหญิงชนนาถ ธรรมสนิท ม. 3/10 2020-08-03 08:17:35 ผ่าน
9. 29506 เด็กชายฟินน์ ยาคอบ ฮาร์ก ม. 2/12 2020-08-06 10:18:35 ผ่าน
10. 29517 เด็กหญิงณภัทร วงศ์คงดี ม. 2/12 2020-08-06 10:19:05 ผ่าน
11. 30176 เด็กหญิงอังศุมาริญณ์ สันตติพงศ์ ม. 1/12 2020-08-20 13:35:47 ผ่าน
12. 29512 เด็กชายศิวกร นามนัย ม. 2/12 2020-08-21 15:46:34 ผ่าน