fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : Paper idea ( ครูเทียบดาว หมีโชติ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : Paper idea

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30337 เด็กหญิงณัฐนรี ความเพียร ม. 1/3 2020-07-06 21:34:42 ผ่าน
2. 30302 เด็กหญิงพิมพ์รดา ตือติ่ง ม. 1/3 2020-07-06 21:34:56 ผ่าน
3. 28408 นางสาวนภัสสร ชัยชล ม. 4/5 2020-07-06 21:35:37 ผ่าน
4. 28406 นางสาวณิชานันท์ ใจเย็น ม. 4/8 2020-07-06 21:35:53 ผ่าน
5. 28410 นางสาวนิศากร ขาวนวล ม. 4/4 2020-07-06 21:36:05 ผ่าน
6. 29349 เด็กหญิงปาณิสรา ขันเครือ ม. 3/12 2020-07-09 15:36:04 ผ่าน
7. 29351 เด็กหญิงพิชญา มีบุญ ม. 3/12 2020-07-09 15:36:19 ผ่าน
8. 29359 เด็กหญิงหลี่หลี ลิ้ม ม. 3/12 2020-07-09 15:36:33 ผ่าน
9. 28385 นายธนพจน์ ดีพื้น ม. 4/8 2020-07-09 15:56:23 ผ่าน
10. 28392 นายวรเมธ ทองจันทร์ ม. 4/4 2020-07-09 15:56:34 ผ่าน
11. 29360 เด็กหญิงอมลณัฐ มุ่งปั่นกลาง ม. 3/12 2020-07-10 15:13:36 ผ่าน
12. 28358 นางสาวชมพูนุช ประมวล ม. 4/8 2020-07-21 20:59:52 ผ่าน
13. 30308 เด็กหญิงวิชชุดา ธรรมเสถียร ม. 1/3 2020-07-22 09:31:22 ผ่าน
14. 28386 นายนพัตธร คําแหง ม. 4/8 2020-07-27 00:02:02 ผ่าน
15. 30622 นายจีรวัตร ล่อเฮง ม. 4/6 2020-07-29 10:02:23 ผ่าน
16. 28425 นายกรวิชญ์ แสงมณี ม. 4/6 2020-07-29 10:02:52 ผ่าน
17. 28433 นายพงศ์ธร ทองใบ ม. 4/6 2020-07-29 10:04:26 ผ่าน