fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : บอร์ดสวยด้วยมือเรา ( ครูนงเยาว์ เรืองบุญส่ง )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : บอร์ดสวยด้วยมือเรา

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30261 เด็กหญิงบูชิตา แย้มศรวล ม. 1/2 2020-07-22 00:17:28 ผ่าน
2. 30075 เด็กหญิงธิติญา ศรีปัญหา ม. 1/11 2020-07-22 00:19:42 ผ่าน
3. 30219 เด็กหญิงธัญวรรัตม์ สุโพธิ์คำ ม. 1/1 2020-07-22 07:36:16 ผ่าน
4. 30460 เด็กหญิงนันทิพร ป้องคำ ม. 1/7 2020-07-22 08:18:37 ผ่าน
5. 30265 เด็กหญิงภัทรวดี แก้วพิกุล ม. 1/2 2020-07-22 08:21:05 ผ่าน
6. 30484 เด็กชายปริญญา ไหมทอง ม. 1/8 2020-07-22 19:45:46 ผ่าน
7. 30492 เด็กชายสรวิชญ์ เเสงบุญ ม. 1/8 2020-07-22 19:58:16 ผ่าน
8. 30476 เด็กชายชัยวัฒน์ รักษ์วิริยะ ม. 1/8 2020-07-22 20:34:19 ผ่าน
9. 30299 เด็กหญิงปาริชาติ น้ำใส ม. 1/3 2020-07-22 20:37:10 ผ่าน
10. 30467 เด็กหญิงภัทราพร แก่นพะวา ม. 1/7 2020-07-23 07:29:12 ผ่าน
11. 30374 เด็กหญิงชาลิสา ยั่งยืน ม. 1/5 2020-07-23 07:39:47 ผ่าน
12. 30386 เด็กหญิงวรัชยา ปราสัย ม. 1/5 2020-07-23 09:09:11 ผ่าน
13. 30376 เด็กหญิงฐิติพัชร แสวงดี ม. 1/5 2020-07-23 09:11:20 ผ่าน
14. 30382 เด็กหญิงปุญญิศา ร่มพฤกษ์ ม. 1/5 2020-07-23 09:20:12 ผ่าน
15. 30388 เด็กหญิงสวรรยา อินศวร ม. 1/5 2020-07-23 09:23:18 ผ่าน
16. 30389 เด็กหญิงสุธาสินี รายศิริ ม. 1/5 2020-07-23 18:03:04 ผ่าน
17. 30474 เด็กชายคุนากร ยินดี ม. 1/8 2020-07-23 20:00:21 ผ่าน
18. 30458 เด็กหญิงณิชาภัทร ราชแก้ว ม. 1/7 2020-07-26 12:17:52 ผ่าน