fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ( ครูสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง )


สมาชิกชุมนุม

กิจกรรม

กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุมวันเปิดบ้าน

นำเสนอผลงานชุมนุม

กิจกรรม 1/63

กิจกรรม 1/63

กิจกรรม 1/63

กิจกรรม 1/63

กิจกรรม 1/63
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30399 เด็กชายนิติพัฒน์ ธรรมนุวัฒน์ ม. 1/6 2020-07-29 14:34:45 ผ่าน
2. 30397 เด็กชายณัฐพล มังกรวงค์ ม. 1/6 2020-07-29 14:34:51 ผ่าน
3. 30393 เด็กชายกวิน ด่านปาน ม. 1/6 2020-07-29 14:36:02 ผ่าน
4. 30405 เด็กชายศิรวิทย์ พุ่มแสง ม. 1/6 2020-07-29 14:37:47 ผ่าน
5. 29694 เด็กชายธีรภัทร ทองแก้ว ม. 2/5 2020-07-29 15:48:31 ผ่าน
6. 29698 เด็กชายพันธรักษ์ บุตรเงิน ม. 2/5 2020-07-29 15:50:32 ผ่าน
7. 29279 เด็กหญิงปริญญ์ เจียรักสุวรรณ ม. 3/10 2020-07-29 17:32:05 ผ่าน
8. 29270 เด็กหญิงกรรณิการ์ ขาวสุวรรณ ม. 3/10 2020-07-29 17:36:10 ผ่าน
9. 28742 นายทรงวุฒิ โพธิ์เมือง ม. 4/3 2020-07-29 19:19:39 ผ่าน
10. 28746 นายสิรวิชญ์ ปักการะโถ ม. 4/2 2020-07-29 19:20:07 ผ่าน
11. 29614 เด็กชายวัฒนพงศ์ คำสีทา ม. 2/3 2020-07-29 20:46:44 ผ่าน
12. 29878 เด็กหญิงพรหมพร แซ่กัว ม. 2/9 2020-07-29 22:29:27 ผ่าน
13. 29882 เด็กหญิงอมลรดา จันทสิทธิ์ ม. 2/9 2020-07-29 22:31:04 ผ่าน
14. 30029 เด็กชายนราวิชญ์ เกิดผล ม. 2/5 2020-07-30 08:32:09 ผ่าน
15. 30433 เด็กชายกวินภพ วิภูษณะ ม. 1/7 2020-07-30 12:01:34 ผ่าน
16. 30435 เด็กชายจิรายุ บุญปลูก ม. 1/7 2020-07-30 12:04:47 ผ่าน
17. 30333 เด็กหญิงจุฑามาศ เกียรติกุลดิลก ม. 1/4 2020-07-30 13:59:20 ผ่าน
18. 29141 เด็กชายณัฐกิตติ์ สีขาว ม. 3/7 2020-07-30 14:04:25 ผ่าน
19. 30418 เด็กหญิงนันทินี ชุมทัพวงษ์ ม. 1/6 2020-08-15 20:22:55 ผ่าน
20. 30422 เด็กหญิงพิชชาภา สิทธิพร ม. 1/6 2020-08-16 16:15:54 ผ่าน