fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : วิถีพุทธ ( ครูยิ่งยศ เริ่มศรี )


ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : วิถีพุทธ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30028 นายชนาธิป คารว์ ม. 5/7 2020-07-29 10:34:47 ผ่าน
2. 28652 นายเกียรติศักดิ์ โชติรัตน์ ม. 4/10 2020-08-01 20:03:21 ผ่าน
3. 28523 นายณัฐวุฒิ กระแส ม. 4/9 2020-08-03 08:53:34 ผ่าน
4. 28566 นายธนดล วงค์พึ่ง ม. 4/9 2020-08-03 08:53:45 ผ่าน
5. 27725 นายฐิติพงศ์ เปรมตุ่น ม. 5/5 2020-08-05 22:06:57 ผ่าน
6. 28073 นายจตุรงค์ บุญเหลือ ม. 5/5 2020-08-05 22:06:59 ผ่าน
7. 27745 นายณัฐดนัย บำรุงธรรม ม. 5/9 2020-08-05 22:10:07 ผ่าน
8. 27565 นายสากล แซ่อุ่ย ม. 6/9 2020-08-06 12:06:25 ผ่าน
9. 27518 นายธนกร สุวรรณกูฏ ม. 6/8 2020-08-06 13:53:51 ผ่าน
10. 27872 นายคุณานนท์ ไสววรรณ ม. 5/7 2020-08-06 14:48:45 ผ่าน
11. 28161 นายเมธา ดีการ ม. 5/7 2020-08-06 14:51:22 ผ่าน
12. 28071 นายกิตติพงษ์ ชลูด ม. 5/9 2020-08-06 21:08:57 ผ่าน
13. 28668 นายภานุวัฒน์ เคลือมั่น ม. 4/9 2020-08-10 08:53:44 ผ่าน
14. 28663 นายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 4/10 2020-08-11 13:24:00 ผ่าน
15. 28524 นายธีรภัทร เอี่ยมทิม ม. 4/10 2020-08-13 14:47:12 ผ่าน
16. 27404 นายปภังกร ระวังภัย ม. 6/9 2020-08-20 14:51:54 ผ่าน
17. 27743 นายอริยะวัตร มั่งคั่ง ม. 5/7 2020-08-20 14:54:44 ผ่าน
18. 27831 นายสาริน ด้วงอุไร ม. 5/7 2020-08-20 14:56:05 ผ่าน