fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ปลากัดไทย2 ( ครูอารี บัวคุ้มภัย )


การเลี้ยงปลากัด
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ปลากัดไทย2

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 28986 เด็กชายณัฐวิชฌา อารอบ ม. 3/3 2020-07-22 12:31:14 ผ่าน
2. 28984 เด็กชายณรงค์เกียรติ อ่อนสำลี ม. 3/3 2020-07-22 12:31:27 ผ่าน
3. 28983 เด็กชายณคภัค มะลิวัลย์ ม. 3/3 2020-07-22 12:31:36 ผ่าน
4. 28985 เด็กชายณัชพล วิเศษศรี ม. 3/3 2020-07-22 12:31:46 ผ่าน
5. 28995 เด็กชายศิวกร เวชพนม ม. 3/3 2020-07-22 12:31:56 ผ่าน
6. 29029 เด็กชายพงศ์พณิช วงค์จันทร์ ม. 3/4 2020-07-22 12:33:39 ผ่าน
7. 29181 เด็กชายกมลากร นาคะ ม. 3/8 2020-07-22 12:33:53 ผ่าน
8. 29059 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ประชารุง ม. 3/4 2020-07-22 12:34:05 ผ่าน
9. 29041 เด็กหญิงญาณิศา เสนาะน้อย ม. 3/4 2020-07-22 12:34:47 ผ่าน
10. 30014 เด็กชายธนะบดี บำรุงกิจ ม. 3/8 2020-07-22 12:35:00 ผ่าน
11. 29045 เด็กหญิงนิรมล จิตร์อาวร ม. 3/4 2020-07-22 12:36:24 ผ่าน
12. 29033 เด็กชายปวีณ์กร ทอนศรี ม. 3/4 2020-07-22 12:36:53 ผ่าน
13. 29051 เด็กหญิงมณีวรรณ เทียนสว่าง ม. 3/4 2020-07-22 12:37:06 ผ่าน
14. 29043 เด็กหญิงนันทิกานต์ กุดรังนอก ม. 3/4 2020-07-22 12:38:15 ผ่าน
15. 29047 เด็กหญิงพัชรพร ผิวใบคำ ม. 3/4 2020-07-22 12:38:34 ผ่าน
16. 30479 เด็กชายธนวัฒน์ ดัดงาม ม. 1/8 2020-07-22 12:39:27 ผ่าน
17. 30481 เด็กชายนราวิชญ์ สมบูรณ์ ม. 1/8 2020-07-22 12:39:48 ผ่าน
18. 28588 นางสาวธัญสินี มีลาภ ม. 4/9 2020-07-29 10:37:17 ผ่าน
19. 27343 นายณัฐชนน นิสัยมั่น ม. 6/9 2020-07-30 17:27:42 ผ่าน
20. 27394 นายฐิติพงศ์ มณีวิจิตร ม. 6/9 2020-07-30 17:28:01 ผ่าน
21. 27346 นายศิรพงศ์ สีระโส ม. 6/9 2020-07-30 17:28:22 ผ่าน
22. 29879 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธนาภรณ์ ม. 2/9 2020-08-17 20:57:29 ผ่าน
23. 29869 เด็กหญิงกรรณิกา วงษา ม. 2/9 2020-08-17 21:03:25 ผ่าน