fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : นาฏยวิจตรศิลป์ ( ครูสรศักดิ์ บัวแย้ม )


การจัดการเรียนการสอน

การแสดงผลงาน

การฝึกซ้อม

ผลงานนักเรียนในชุมนุม

ผลงานชุมนุม

ประกวดรำ รางวัล รองชนะเลิศ

รำวงปี 62
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : นาฏยวิจตรศิลป์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29579 เด็กหญิงกัลยกร โปร่งจิต ม. 2/2 2020-07-17 10:55:44 ผ่าน
2. 29583 เด็กหญิงณัฐณิชา แสงทอง ม. 2/2 2020-07-17 10:57:56 ผ่าน
3. 29918 เด็กหญิงยุวากร หน่อน้อย ม. 2/10 2020-07-17 10:59:21 ผ่าน
4. 30410 เด็กหญิงกันต์กมล ชัยวง ม. 1/6 2020-07-17 11:02:15 ผ่าน
5. 30335 เด็กหญิงณัฐชานันท์ โศกหอม ม. 1/4 2020-07-17 11:03:23 ผ่าน
6. 30171 เด็กหญิงพิมพ์พิศา เทศกิ่ม ม. 1/12 2020-07-17 11:37:11 ผ่าน
7. 28789 นางสาวพิชยาภรณ์ พงษ์นพคุณ ม. 4/9 2020-07-18 22:12:37 ผ่าน
8. 29013 เด็กหญิงมณฑิตา เมตตา ม. 3/3 2020-07-18 22:26:26 ผ่าน
9. 29188 เด็กชายธีรภัทร์ คำต่อตั้ง ม. 3/8 2020-07-23 13:46:15 ผ่าน
10. 29039 เด็กหญิงจิณัฐตา เจริญรื่น ม. 3/4 2020-08-04 10:13:39 ผ่าน