fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : แฮนด์เมดสร้างสรรค์ ( ครูสุภาพร เตชะผล )


ทำที่คาบผมจากผ้า

ทำที่คาดผมจากผ้า

นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย

จัดทำชิ้นงาน

นักเรียนช่วยกันจัดทำชิ้นงาน

นำเสนอผลงาน
ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : แฮนด์เมดสร้างสรรค์

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 30426 เด็กหญิงลลิตา สรานนท์ ม. 1/6 2020-07-23 18:02:35 ผ่าน
2. 30430 เด็กหญิงวราภรณ์ ใสเขียว ม. 1/6 2020-07-23 18:03:02 ผ่าน
3. 30395 เด็กชายฐิติวุฒน์ ปะสิ่งชอบ ม. 1/6 2020-07-23 20:38:03 ผ่าน
4. 30412 เด็กหญิงชลธิชา ทิมะบุตร ม. 1/6 2020-07-23 20:38:43 ผ่าน
5. 29707 เด็กหญิงขวัญข้าว นุ่มเนียม ม. 2/5 2020-07-27 06:34:12 ผ่าน
6. 29870 เด็กหญิงขวัญจิรา กุลบุตร ม. 2/9 2020-07-27 07:23:00 ผ่าน
7. 29872 เด็กหญิงจิณณพัต รื่นรมย์ ม. 2/9 2020-07-27 07:30:16 ผ่าน
8. 29716 เด็กหญิงพนิตตา ศรีจรรยา ม. 2/5 2020-07-27 08:58:16 ผ่าน
9. 29718 เด็กหญิงพิมพ์วิภา เณรดิษฐ ม. 2/5 2020-07-27 08:58:38 ผ่าน
10. 29711 เด็กหญิงชลธิชา วงศ์ตรุษ ม. 2/5 2020-07-27 09:14:13 ผ่าน
11. 29737 เด็กชายสุกฤษฎิ์ เจือจุน ม. 2/6 2020-07-27 09:25:16 ผ่าน
12. 29715 เด็กหญิงปาริชา โพธิรุกข์ ม. 2/5 2020-07-27 09:35:06 ผ่าน
13. 29722 เด็กหญิงศุภิสรา รัตนวิจิตร ม. 2/5 2020-07-27 09:49:35 ผ่าน
14. 29921 เด็กหญิงศิวพร บำเพ็ญทาน ม. 2/5 2020-07-27 10:07:49 ผ่าน
15. 29708 เด็กหญิงเขมิกา มงคลทิพย์ ม. 2/5 2020-07-27 11:08:58 ผ่าน
16. 30428 เด็กหญิงวรรณภา กุลภา ม. 1/6 2020-07-29 14:20:54 ผ่าน
17. 30496 เด็กหญิงจริญา แพงวิเศษ ม. 1/8 2020-07-30 13:00:54 ผ่าน
18. 29631 เด็กหญิงเบญจรัตน์ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 2/3 2020-08-03 09:32:11 ผ่าน