fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ( ครูจีราวรรณ เกียงเอีย )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29392 นายวรภพ สร้อยสน ม. 6/8 2021-03-18 12:12:12 ผ่าน
2. 27285 นางสาววิชญาดา แก้ววิเชียร ม. 6/10 2021-03-18 12:12:55 ผ่าน
3. 27283 นางสาววนัชพร เย็นฉ่ำ ม. 6/8 2021-03-18 12:13:11 ผ่าน
4. 29217 เด็กหญิงวิชญาพร บุญให้ ม. 3/8 2021-03-18 12:15:15 ผ่าน
5. 29480 เด็กหญิงณฤดี ปรีดาธนะกุล ม. 2/14 2021-03-18 12:15:41 ผ่าน
6. 29482 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เรืองภัทร์ธนบดี ม. 2/14 2021-03-18 12:16:08 ผ่าน
7. 29126 เด็กหญิงณัฏฐธิดา เชื้อพลบ ม. 3/6 2021-03-18 12:17:17 ผ่าน
8. 30499 เด็กหญิงธนภรณ์ ใจกล้า ม. 1/8 2021-03-18 12:17:34 ผ่าน
9. 30490 เด็กชายวรวิช แซ่ตั๊น ม. 1/8 2021-03-18 12:18:03 ผ่าน
10. 29250 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มาลีบำรุง ม. 3/9 2021-03-18 12:19:16 ผ่าน
11. 29260 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยั่งยืน ม. 3/9 2021-03-18 12:19:33 ผ่าน
12. 29246 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอกไม้ ม. 3/9 2021-03-18 12:19:52 ผ่าน
13. 29121 เด็กหญิงกชกร วันโพธิ์ ม. 3/6 2021-03-18 12:20:40 ผ่าน
14. 27464 นางสาวกนกวรรณ งามเสงี่ยม ม. 6/8 2021-03-18 12:20:59 ผ่าน
15. 27371 นางสาวปุณยนุช ยินดี ม. 6/8 2021-03-18 12:23:25 ผ่าน
16. 29093 เด็กหญิงสิรภัทร เย็นสนาน ม. 3/5 2021-03-18 12:23:45 ผ่าน
17. 27324 นางสาวณัฐชา อรัญวงศ์ ม. 6/8 2021-03-18 12:27:33 ผ่าน
18. 27384 นางสาวสุภาพร คีรีแลง ม. 6/8 2021-03-18 12:27:47 ผ่าน