fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ฅน บัน เทิง ( ครูกิตติ วิริยะกิจ )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ฅน บัน เทิง

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 27160 นายอาณัฐชา วรรณวิจิตร ม. 6/9 2020-07-09 13:39:12 ผ่าน
2. 27445 นายณัฐดนัย บุญชู ม. 5/8 2020-07-09 13:39:34 ผ่าน
3. 27866 นางสาวสุภัสสรา ปรีชา ม. 5/9 2020-07-09 13:39:56 ผ่าน
4. 27836 นางสาวกฤษณา ภู่ภูสิทธิ์ ม. 5/9 2020-07-09 13:40:31 ผ่าน
5. 27165 นางสาวชนิดาภา มั่นคง ม. 6/10 2020-07-09 13:40:54 ผ่าน
6. 27186 นางสาวศศิวิมล โคตรสีวงษ์ ม. 6/10 2020-07-09 13:41:07 ผ่าน
7. 29390 นางสาวอริสา จุลเจือ ม. 6/7 2020-07-09 20:36:15 ผ่าน
8. 27363 นางสาวจุฑามาศ ม่องหย่อง ม. 6/7 2020-07-09 20:36:25 ผ่าน
9. 27193 นายเดชาธร จันทน์หอม ม. 6/3 2020-07-09 20:36:52 ผ่าน
10. 27900 นางสาวณิชากร ประดิษฐ์อาภา ม. 5/10 2020-07-09 20:37:20 ผ่าน
11. 28014 นางสาวสุกัญญา จันทร์มี ม. 5/10 2020-07-09 20:37:28 ผ่าน
12. 27952 นางสาวชนาพร หวังผล ม. 5/8 2020-07-09 20:37:45 ผ่าน
13. 27791 นางสาวชลิตา บุญก่อเกื้อ ม. 5/5 2020-07-09 20:37:58 ผ่าน
14. 28186 นางสาวสุนิสา รัตนพงศ์ ม. 5/5 2020-07-09 20:38:29 ผ่าน
15. 28176 นางสาวปุริมปรัชญ์ เครือวัลย์ ม. 5/5 2020-07-09 20:38:40 ผ่าน
16. 28166 นางสาวกมลชนก แจ้งอรุณ ม. 5/3 2020-07-09 20:38:54 ผ่าน
17. 28170 นางสาวธมนวรรณ ซื่อตรง ม. 5/4 2020-07-09 20:40:19 ผ่าน
18. 27377 นางสาวพรทิพย์ ปานประทีป ม. 6/7 2020-07-09 20:59:33 ผ่าน
19. 27108 นางสาวจิรัชญากร คำวินัย ม. 6/10 2020-08-13 13:03:07 ผ่าน
20. 29988 นางสาวปวริศา ประสงค์เสียง ม. 5/5 2020-08-20 15:06:20 ผ่าน