fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • 081-1914097 , 099-4492380 comscience_009@hotmail.com , kruboonsong@klaeng.ac.th

รายละเอียดข้อมูลชุมนุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมของชุมนุม : ยุวกวีศรีเมืองแกลง ( ครูสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น )

ข้อมูลนักเรียนในชุมนุม : ยุวกวีศรีเมืองแกลง

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ข้อมูลการลงทะเบียน ผลประเมิน
1. 29135 เด็กหญิงมนัสนันท์ เคราะห์ดี ม. 3/6 2020-07-22 08:20:57 ผ่าน
2. 30546 เด็กหญิงพัชรพร แสงกระจ่าง ม. 1/9 2020-07-22 19:17:20 ผ่าน
3. 29597 เด็กหญิงศิริพร สบายแก้ว ม. 2/2 2020-07-23 19:46:21 ผ่าน
4. 29586 เด็กหญิงปภาดา เย็นใจ ม. 2/2 2020-07-23 19:46:54 ผ่าน
5. 29567 เด็กชายณัฐนันท์ นันทวราพนิชกุล ม. 2/2 2020-07-23 19:47:25 ผ่าน
6. 29569 เด็กชายธนวัฒน์ แท่งทอง ม. 2/2 2020-07-24 15:39:00 ผ่าน
7. 29571 เด็กชายปรเมศ อภิญ ม. 2/2 2020-07-24 15:39:20 ผ่าน
8. 29565 เด็กชายกิตติวัฒน์ ตันติรักษ์โรจน์ ม. 2/2 2020-07-24 15:39:37 ผ่าน
9. 29574 เด็กชายสหัสวรรษ ชัยสิทธิ์ ม. 2/2 2020-07-24 15:39:52 ผ่าน
10. 29591 เด็กหญิงพศิกา คำต่อตั้ง ม. 2/2 2020-07-24 15:40:08 ผ่าน
11. 29600 เด็กหญิงสุพัชชา สุวรรณฉวี ม. 2/2 2020-07-24 15:40:28 ผ่าน
12. 30536 เด็กหญิงฐานิต ผิวจันทร์ ม. 1/9 2020-07-25 09:21:45 ผ่าน
13. 29603 เด็กหญิงอารีรัตน์ เครือเครา ม. 2/2 2020-07-27 11:12:58 ผ่าน
14. 29599 เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุขสำราญ ม. 2/2 2020-07-27 11:13:00 ผ่าน
15. 29582 เด็กหญิงณัชชา ศรีภาคยาธิรัชต์ ม. 2/2 2020-07-27 11:19:36 ผ่าน
16. 29546 เด็กหญิงชนาภา ดัดงาม ม. 2/1 2020-07-27 11:20:23 ผ่าน
17. 30540 เด็กหญิงธนัชพร แสงผึ้ง ม. 1/9 2020-07-27 13:24:28 ผ่าน
18. 30548 เด็กหญิงโยษิตา แสงพลอย ม. 1/9 2020-07-27 14:42:23 ผ่าน
19. 29581 เด็กหญิงชยาภรณ์ แสงนนท์ ม. 2/2 2020-08-27 14:24:10 ผ่าน
20. 29091 เด็กหญิงภัทรสุดา ถาวรตระการ ม. 3/5 2020-10-01 14:53:18 ผ่าน
21. 29096 เด็กหญิงสุวรรญา ปาละ ม. 3/5 2020-10-01 14:53:39 ผ่าน